Ανυπαίτιο κώλυμα

Ανυπαίτιο κώλυμα

ΓενικάΠεριπτώσεις

Γενικά

Επιστροφή

Σύμφωνα με το άρθρο 657 Α.Κ., ο εργαζόμενος διατηρεί την αξίωσή του για το μισθό, αν ύστερα από δεκαήμερη τουλάχιστον παροχή εργασίας εμποδίζεται να εργαστεί από σπουδαίο λόγο που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά του. Ο εργοδότης έχει δικαίωμα να αφαιρέσει από το μισθό τα ποσά που εξαιτίας του εμποδίου καταβλήθηκαν στον εργαζόμενο από ασφάλιση υποχρεωτική κατά το νόμο.

Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 658 Α.Κ., το χρονικό διάστημα κατά το οποίο διατηρείται, σύμφωνα με το ως άνω άρθρο 657 Α.Κ., η αξίωση για το μισθό, σε περίπτωση εμποδίου, δεν μπορεί να υπερβεί τον ένα μήνα, αν το εμπόδιο εμφανίστηκε ένα τουλάχιστον έτος μετά την έναρξη της σύμβασης και το μισό μήνα σε κάθε άλλη περίπτωση. Η αξίωση για το διάστημα αυτό υπάρχει κι αν ακόμη ο εργοδότης κατήγγειλε τη σύμβαση, επειδή το εμπόδιο του παρείχε το δικαίωμα αυτό.

Συνεπώς για να διατηρηθεί η αξίωση του εργαζόμενου για το μισθό, μολονότι δεν παρέχει εργασία, θα πρέπει να συντρέχουν όλα τα κάτωθι:

  • να υπάρχει εμπόδιο (κώλυμα) στην παροχή εργασίας,
  • το εμπόδιο να οφείλεται σε σπουδαίο λόγο,
  • να μην οφείλεται σε υπαιτιότητα του εργαζομένου
  • να υπάρχει τουλάχιστον δεκαήμερη πραγματική εργασία.
Μετάβαση στο περιεχόμενο