Ασθένεια

Ασθένεια

Ασθένεια και Σύμβαση ΕργασίαςΑπόλυση κατά τη Διάρκεια της ΑσθένειαςΑσθένεια και ΡεπόΑσθένεια και ΆδειαΥποχρέωση EνημέρωσηςΑποδοχές

Ασθένεια και Άδεια

Επιστροφή

Τα χρονικά διαστήματα που οι εργαζόμενοι απουσίασαν από την εργασία τους λόγω βραχείας ασθένειας, θεωρούνται ως χρόνος πραγματικής απασχόλησης και δεν συμψηφίζονται με τις ημέρες της κανονικής ετήσιας αδείας τους.

Αν η ασθένεια υπερβεί τα χρονικά όρια της βραχείας ασθένειας, οι ημέρες απουσίας του μισθωτού μπορούν να συμψηφιστούν με τις ημέρες κανονική αδείας, δε συμψηφίζονται όμως με τις αποδοχές της άδειας και του επιδόματος αδείας (έγγραφα Υπ. Εργασίας 4293/3-8-2005, 18778/643/10-6-2009).

Μετάβαση στο περιεχόμενο