Δικαιώματα

Δικαιώματα

Ατομική Σύμβαση ΕργασίαςΑμοιβήΕτήσια Κανονική Άδεια - Επίδομα ΑδείαςΧρονικά Όρια ΕργασίαςΑσθένεια

Αμοιβή

Επιστροφή
 • Οι εργαζόμενοι, μετά την παροχή εργασίας, δικαιούνται να λάβουν το μισθό τους, ο οποίος καταβάλλεται στο τέλος καθενός από τα διαστήματα βάσει του οποίου υπολογίζεται (ημέρα-εβδομάδα-μήνας), εκτός αν έχει συμφωνηθεί κάτι διαφορετικό.
  Οι αποδοχές αυτές καταβάλλονται αποκλειστικά στους τραπεζικούς λογαριασμούς των εργαζομένων, ενώ τους χορηγείται εκκαθαριστικό σημείωμα, στο οποίο απεικονίζονται αναλυτικά οι πάσης φύσεως αποδοχές και οι επ’ αυτών κρατήσεις.
  Επίσης οι εργαζόμενοι που αμείβονται με ημερομίσθιο δικαιούνται να λάβουν τα ημερομίσθια των εξαιρέσιμων εορτών του έτους.

Σε περίπτωση καθυστέρησης ή άρνησης καταβολής των αποδοχών από τον εργοδότη, οι εργαζόμενοι δικαιούνται:

 1. Να απευθυνθούν στο αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων του τόπου εργασίας τους και να υποβάλουν καταγγελία ή αίτηση διενέργειας εργατικής διαφοράς.
 2. Να υποβάλουν μήνυση σε βάρος του εργοδότη στο οικείο αστυνομικό τμήμα.
 3. Να προβούν σε επίσχεση της εργασίας τους, σύμφωνα με το άρθρο 325 Α.Κ.
 4. Να θεωρήσουν την άρνηση ή την καθυστέρηση του μισθού ως μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας τους και άρα καταγγελία της σύμβασης εργασίας, διεκδικώντας, εκτός των άλλων, και την αναλογούσα αποζημίωση απόλυσης.
 5. Να επιδιώξουν δικαστικά την είσπραξη του μισθού, με άσκηση αγωγής ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΜΙΣΘΟ.

 • Οι εργαζόμενοι δικαιούνται ολόκληρο το Δώρο Πάσχα, ίσο με μισό μηνιαίο μισθό ή με 15 ημερομίσθια, εφόσον εργάστηκαν καθ’ όλο το διάστημα από 1η Ιανουαρίου μέχρι 30η Απριλίου ή αναλογία του Δώρου Πάσχα, εφόσον η εργασιακή τους σχέση δεν διήρκεσε όλο το χρονικό διάστημα.
  Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ.
 • Οι εργαζόμενοι δικαιούνται ολόκληρο το Δώρο Χριστουγέννων, ίσο με ένα μηνιαίο μισθό ή με 25 ημερομίσθια, εφόσον εργάστηκαν καθ’ όλο το διάστημα από 1η Μαΐου μέχρι 31η Δεκεμβρίου ή αναλογία του Δώρου Χριστουγέννων, εφόσον η εργασιακή τους σχέση δεν διήρκεσε όλο το χρονικό διάστημα.
  Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ.
 • Για κάθε ημέρα απασχόλησης εκτός έδρας, οι εργαζόμενοι δικαιούνται ως αποζημίωση ένα (1) ημερομίσθιο ή 1/25 του νόμιμου μισθού. Σε περίπτωση που παρέχονται από τον εργοδότη τροφή και κατοικία, οι εργαζόμενοι δικαιούνται το 1/4 της αποζημίωσης, ενώ όταν παρέχεται μόνο τροφή ή μόνο κατοικία, δικαιούνται το 1/2 ή τα 4/5 της αποζημίωσης, αντίστοιχα.
  Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ.
 • Για κάθε ώρα πρόσθετης εργασίας που θα παράσχουν οι μερικώς απασχολούμενοι εργαζόμενοι, δικαιούνται αντίστοιχης αμοιβής με προσαύξηση δώδεκα τοις εκατό (12%) επί της συμφωνηθείσας αμοιβής.
  Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ.
 • Για κάθε ώρα υπερεργασίας, οι εργαζόμενοι δικαιούνται το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά είκοσι τοις εκατό (20%).
  Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ΥΠΕΡΕΡΓΑΣΙΑ.
 • Για κάθε ώρα υπερωριακής απασχόλησης, οι εργαζόμενοι δικαιούνται το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά σαράντα τοις εκατό (40%) για κάθε ώρα νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης, κατά εξήντα τοις εκατό (60%) για κάθε ώρα υπερωριακής απασχόλησης κατόπιν απόφασης του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου  Εργασίας και κατά εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%) για κάθε ώρα παράνομης υπερωρίας.
  Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ.
 • Οι εργαζόμενοι που θα απασχοληθούν κατά την έκτη ημέρα (κατά παράβαση του πενθημέρου) δικαιούνται το καταβαλλόμενο ημερομίσθιο προσαυξημένο κατά τριάντα τοις εκατό (30%).
  Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 6η ΗΜΕΡΑ.
 • Οι εργαζόμενοι που θα απασχοληθούν κατά ημέρα Κυριακή ή ημέρες αργίας, δικαιούνται προσαύξηση εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) επί του νομίμου ωρομισθίου.
  Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΗΜΕΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ή ΑΡΓΙΑ.
 • Για κάθε ώρα νυχτερινής απασχόλησης, δηλαδή απασχόληση από τις δέκα το βράδυ έως τις έξι το πρωί, οι εργαζόμενοι δικαιούνται προσαύξηση επί του νομίμου ωρομισθίου κατά είκοσι πέντε τοις εκατό (25%).
  Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ.
Μετάβαση στο περιεχόμενο