Αποζημίωση Εκτός Έδρας

Αποζημίωση Εκτός Έδρας

Αποζημίωση Εκτός Έδρας

Αποζημίωση Εκτός Έδρας

Επιστροφή

Ως έδρα απασχόλησης του μισθωτού θεωρείται ο τόπος που παρέχει μόνιμα την εργασία του, σύμφωνα με τη σύμβαση εργασίας του. Δηλαδή ως έδρα νοείται ο τόπος της επαγγελματικής εγκατάστασης του εργοδότη, στον οποίο ο μισθωτός παρέχει την εργασία του κατά τρόπο μόνιμο και συνήθη. Ο μισθωτός, θεωρείται ότι απασχολείται «εκτός έδρας» όταν αποστέλλεται πρόσκαιρα σε νέο τόπο προς παροχή της εργασίας του και υπό τον όρο της διανυκτέρευσης.

Η πρόσκαιρη απασχόληση και η διανυκτέρευση των μισθωτών σε άλλο τόπο εκτός της έδρας τους, δημιουργεί υποχρέωση στον εργοδότη να τους καταβάλλει, πέρα από το μισθό τους και τα έξοδα του ταξιδιού τους και επί πλέον ειδική ημερήσια αποζημίωση. Η αποζημίωση για την εκτός έδρας μετακίνηση ισούται με ένα (1) ημερομίσθιο ή με 1/25 του νόμιμου μισθού για όσους αμείβονται με μισθό. Όταν στους μισθωτούς που εργάζονται εκτός έδρας παρέχονται από τον εργοδότη τροφή και κατοικία καταβάλλεται σ’ αυτούς το 1/4 μόνο της παραπάνω αποζημίωσης. Εάν όμως παρέχεται μόνο τροφή καταβάλλεται το 1/2 της αποζημίωσης και αν παρέχεται μόνο κατοικία καταβάλλονται τα 4/5της αποζημίωσης (Υ.Α. 21091/2990/3-8-1946).

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο