Φυσικοί, Χημικοί και Βιολογικοί Παράγοντες

Φυσικοί, Χημικοί και Βιολογικοί Παράγοντες

Γενικά για Φυσικούς, Χημικούς και Βιολογικούς ΠαράγοντεςΝομοθετήματα για Χημικούς ΠαράγοντεςΝομοθετήματα για Βιολογικούς ΠαράγοντεςΝομοθετήματα για Φυσικούς Παράγοντες

Νομοθετήματα για Φυσικούς Παράγοντες

Επιστροφή

Θόρυβος

Π.Δ. 149/2006 (ΦΕΚ 159/Α’ 28.7.2006) Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (θόρυβος) σε εναρμόνιση με την οδηγία 2003/10/ΕΚ

Kραδασμοί

Π.Δ. 176/2005 (ΦΕΚ 227/Α’ 14.9.2005) Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (κραδασμοί), σε συμμόρφωση με την οδηγία 2002/44/ΕΚ

Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία

  1. Π.Δ. 82/2010 (ΦΕΚ 145/Α’ 1.9.2010) Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά στην έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (τεχνητή οπτική ακτινοβολία), σε συμμόρφωση με την οδηγία 2006/25/ΕΚ
  2. Π.Δ. 120/2016 (ΦΕΚ 203/Α’ 26.10.2016) Εναρμόνιση με την οδηγία 2013/35/ΕΕ «περί των ελαχίστων απαιτήσεων υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (ηλεκτρομαγνητικά πεδία) (20ή ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ) και περί καταργήσεως της οδηγίας 2004/40/ΕΚ» (ΕΕ L179/1 της 29.06.2013)
Μετάβαση στο περιεχόμενο