Φυσικοί, Χημικοί και Βιολογικοί Παράγοντες

Φυσικοί, Χημικοί και Βιολογικοί Παράγοντες

Γενικά για Φυσικούς, Χημικούς και Βιολογικούς ΠαράγοντεςΝομοθετήματα για Χημικούς ΠαράγοντεςΝομοθετήματα για Βιολογικούς ΠαράγοντεςΝομοθετήματα για Φυσικούς Παράγοντες

Νομοθετήματα για Βιολογικούς Παράγοντες

Επιστροφή

Π.Δ. 102/2020 (ΦΕΚ 244/Α’ 7.12.2020)Προστασία των εργαζομένων από κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους σε βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση με την οδηγία 2000/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως έχει τροποποιηθεί με τις οδηγίες 2019/1833/ΕΕ και 2020/739/ΕΕ της Επιτροπής (Ε.Ε. L 262/17.10.2000, L 279/31.10.2019 και L 175/04.06.2020)

Μετάβαση στο περιεχόμενο