Φυσικοί, Χημικοί και Βιολογικοί Παράγοντες

Φυσικοί, Χημικοί και Βιολογικοί Παράγοντες

Γενικά για Φυσικούς, Χημικούς και Βιολογικούς ΠαράγοντεςΝομοθετήματα για Χημικούς ΠαράγοντεςΝομοθετήματα για Βιολογικούς ΠαράγοντεςΝομοθετήματα για Φυσικούς Παράγοντες

Γενικά για Φυσικούς, Χημικούς και Βιολογικούς Παράγοντες

Επιστροφή
  1. Π.Δ. 77/1993 (ΦΕΚ 34/Α’ 18.3.1993) Για την προστασία των εργαζομένων από φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς παράγοντες και τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ/τος 307/86, (135/Α) σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου 88/642/ΕΟΚ
  2. Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84/Α’ 2.6.2010) Κύρωση του κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων
Μετάβαση στο περιεχόμενο