Ιατροί Εργασίας

Ιατροί Εργασίας

Ιατρός ΕργασίαςΑπασχόληση Ιατρού ΕργασίαςΔιαδικασία Αναγγελίας Ιατρού ΕργασίαςΠροσόντα Ιατρού ΕργασίαςΧρόνος Απασχόλησης Ιατρού ΕργασίαςΑρμοδιότητες- Καθήκοντα Ιατρού Εργασίας

Αρμοδιότητες- Καθήκοντα Ιατρού Εργασίας

Επιστροφή

Ο Ιατρός Εργασίας (ΙΕ) αποτελεί το βασικό συμβουλευτικό όργανο του εργοδότη, αναφορικά με την λήψη των απαραίτητων μέτρων για την προστασία της υγείας των εργαζομένων της επιχείρησης (εφόσον προβλέπεται υποχρέωση απασχόλησης) , ωστόσο το έργο του  διέπεται από συγκεκριμένα καθήκοντα, συμβουλευτικές αρμοδιότητες και  υποχρεώσεις.

Στο πλαίσιο της επίβλεψης της υγείας των εργαζομένων :

  • Ο ιατρός εργασίας προβαίνει σε ιατρικό έλεγχο των εργαζομένων σχετικό με τη θέση εργασίας τους, μεριμνά για τη διενέργεια ιατρικών εξετάσεων και μετρήσεων παραγόντων του εργασιακού περιβάλλοντος, τηρεί σχετικό ιατρικό φάκελο για κάθε εργαζόμενο και εκδίδει βεβαίωση καταλληλόλητας των εργαζομένων για τη συγκεκριμένη εργασία.
  • Ο ιατρός εργασίας επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων προστασίας της υγείας των εργαζομένων, επιθεωρώντας τακτικά τις θέσεις εργασίας και προτείνοντας μέτρα για την αντιμετώπιση των παραλείψεων που διαπιστώνει, ενώ επεξηγεί την αναγκαιότητα της σωστής χρήσης των μέσων ατομικής προστασίας.
  • Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, ερευνά τις αιτίες ασθενειών των εργαζομένων που οφείλονται στην εργασία αναλύει και αξιολογεί τα αποτελέσματα των ερευνών και προτείνει μέτρα για την πρόληψη τους. Ο ιατρός εργασίας αναγγέλλει μέσω της επιχείρησης στην Επιθεώρηση Εργασίας τις ασθένειες των εργαζομένων που οφείλονται στην εργασία.
  • Ως προς την επίβλεψη συμμόρφωσης των εργαζομένων στους κανόνες υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων έχει την υποχρέωση να ενημερώνει τους εργαζομένους για τους κινδύνους που προέρχονται από την εργασία τους, καθώς και για τους τρόπους πρόληψής τους, μεταξύ των οποίων τους κινδύνους της βίας και παρενόχλησης, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής παρενόχλησης.
  • Εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει την κατάλληλη υποδομή, έχει την υποχρέωση να παραπέμπει τους εργαζόμενους για συγκεκριμένες συμπληρωματικές ιατρικές εξετάσεις, οι οποίες βαρύνουν τον εργοδότη, σε ιδιωτικούς φορείς ή σε αρμόδιες μονάδες των ασφαλιστικών οργανισμών ή του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ).
  • Σε περίπτωση ατυχήματος, περιστατικού βίας ή αιφνίδιας νόσου παρέχει επείγουσα θεραπεία και εκτελεί προγράμματα εμβολιασμού των εργαζομένων με εντολή της αρμόδιας υπηρεσίας δημόσιας υγείας της περιφέρειας, όπου εδρεύει η επιχείρηση.
  • Ο ιατρός εργασίας οφείλει να τηρεί το ιατρικό και επιχειρησιακό απόρρητο.
  • Ο ιατρός εργασίας υποχρεούται να συνεργάζεται με τον τεχνικό ασφαλείας πραγματοποιώντας κοινούς ελέγχους των χώρων εργασίας.

Σχετική Νομοθεσία

Άρθρα 17-20 του Ν. 3850/2010 όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 8 του Ν. 4808/2021.

Λήψη Εγγράφου
Λήψη Εγγράφου

Μετάβαση στο περιεχόμενο