Υποχρέωση Απασχόλησης Ιατρού Εργασίας

Υποχρέωση Απασχόλησης Ιατρού Εργασίας

Απασχόληση Ιατρού ΕργασίαςΑναγγελία Ιατρού ΕργασίαςΙατροί που Έχουν Δυνατότητα Άσκησης Καθηκόντων Ιατρού Εργασίας

Ιατροί που Έχουν Δυνατότητα Άσκησης Καθηκόντων Ιατρού Εργασίας

Επιστροφή

 Η ανάθεση  καθηκόντων  Ιατρού Εργασίας  μπορεί να γίνει σε  ιατρούς  των παρακάτω περιπτώσεων :

  • Ιατροί που κατέχουν την ειδικότητα της Ιατρικής της Εργασίας
  • Ιατροί που περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του Ν. 3850/2010 (ΚΝΥΑΕ), όπως ισχύει.
  • Ιατροί που κατέχουν τίτλο οιασδήποτε ειδικότητας, πλην της ιατρικής της εργασίας, και έχουν εκτελέσει καθήκοντα ιατρού εργασίας σε επιχειρήσεις προ της 15ης Μαΐου 2009.
  • Ιατροί χωρίς ειδικότητα οι οποίοι έχουν ασκήσει καθήκοντα ιατρού εργασίας σε επιχειρήσεις συνεχώς επί επτά (7) τουλάχιστον έτη μέχρι και τις 15 Μαΐου 2009.

Οι ιατροί των παραπάνω περιπτώσεων μπορούν να ασκούν καθήκοντα ιατρού εργασίας σε όλες τις περιφέρειες ιατρικών συλλόγων της χώρας, χωρίς άδεια των συλλόγων αυτών.

Σχετική νομοθεσία

Άρθρο 16 του  Ν.3850/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 του Ν.4683/2020 («Κύρωση της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. »)

Λήψη Εγγράφου
Λήψη Εγγράφου
Μετάβαση στο περιεχόμενο