Υποχρέωση Απασχόλησης Ιατρού Εργασίας

Υποχρέωση Απασχόλησης Ιατρού Εργασίας

Απασχόληση Ιατρού ΕργασίαςΑναγγελία Ιατρού ΕργασίαςΙατροί που Έχουν Δυνατότητα Άσκησης Καθηκόντων Ιατρού Εργασίας

Απασχόληση Ιατρού Εργασίας

Επιστροφή

Στις επιχειρήσεις που απασχολούν 50 και άνω εργαζομένους, ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας (ΙΕ) στο πλαίσιο επίβλεψης της υγείας των εργαζομένων. Επιπλέον, εάν τα αποτελέσματα της εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου καταδεικνύουν κίνδυνο για την υγεία ή την ασφάλεια των εργαζομένων από μόλυβδο, αμίαντο, καρκινογόνους, μεταλλαξιγόνους και βιολογικούς παράγοντες ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες ιατρού εργασίας ανεξάρτητα απο τον αριθμό εργαζομένων στην επιχείρηση ή την εγκατάσταση κατ’ εξαίρεση του άρθρου 8 του Ν.3850/2010 . Οι επιχειρήσεις προσωρινής απασχόλησης (ΕΠΑ) έχουν υποχρέωση απασχόλησης ιατρού εργασίας ανεξάρτητα από τον αριθμό μισθωτών (εργαζομένων) που απασχολούν.

Σχετική νομοθεσία

Άρθρο 7 ΠΔ 94/1987 και άρθρο 12-13 ΠΔ 338/2001 (μόλυβδος), άρθρο 3 και 17  ΠΔ 212/2006 (αμίαντος), άρθρο 3, 14  και 16 ΠΔ 399/1994 όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 26/2020 (καρκινογόνοι, μεταλλαξιγόνοι), άρθρο 3,4,14 ΠΔ 102/2020 (βιολογικοί παράγοντες),  άρθρο 125 του Ν.4052/2012 κατ΄ εξαίρεση του άρθρου 8 του Ν.3850/2010 και σύμφωνα με τα άρθρα 18 και 39 περί επίβλεψης υγείας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις όπως το άρθρο 4 και 10 του ΠΔ 338/2001 (χημικοί παράγοντες)

Λήψη Εγγράφου
Λήψη Εγγράφου
Λήψη Εγγράφου
Λήψη Εγγράφου
Λήψη Εγγράφου
Λήψη Εγγράφου
Λήψη Εγγράφου
Λήψη Εγγράφου

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο