Πρακτική Άσκηση

Πρακτική Άσκηση

Σύμβαση Πρακτικής ΆσκησηςΠρακτική Άσκηση ΤΕΙ-ΑΕΙΠρακτική Άσκηση ΙΕΚΣπουδαστές ή Καταρτιζόμενοι Σχολών του Υπουργείου ΤουρισμούΜαθητεία ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ, ΙΕΚ, ΣΕΚ

Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ-ΑΕΙ

Επιστροφή

Η πρακτική άσκηση φοιτητών ΤΕΙ πραγματοποιείται σε φορείς του Δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, που δραστηριοποιούνται σε αντικείμενα συναφή με τον επιστημονικό προσανατολισμό του τμήματος σπουδών κάθε ενδιαφερόμενου φοιτητή. Διαρκεί έξι (6) μήνες, κατά τους οποίους οι φοιτητές εντάσσονται πλήρως στις συνθήκες εργασίας του φορέα απασχόλησης.

Για τους πρακτικά ασκούμενους φοιτητές των ΤΕΙ, η αριθ. Ε5/1797/1986 ΚΥΑ προβλέπει αποζημίωση σε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) επί του κατωτάτου νόμιμου ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως ισχύει κάθε φορά, και ασφάλιση έναντι επαγγελματικού κινδύνου. Πέραν αυτών οι φοιτητές δεν αποκτούν κανένα άλλο δικαίωμα εργασιακής ή  ασφαλιστικής μορφής.

Οι φοιτητές ΑΕΙ πραγματοποιούν πρακτική άσκηση, εφόσον αυτή περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα σπουδών τους.

Σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 2327/1995, οι διατάξεις που ισχύουν για την πρακτική άσκηση των φοιτητών ΤΕΙ, εφαρμόζονται ανάλογα και για τους σπουδαστές ΣΕΛΕΤΕ (νυν ΑΣΠΑΙΤΕ).

Κάθε επιχείρηση στην οποία τοποθετείται πρακτικά ασκούμενος σπουδαστής/φοιτητής, υποχρεούται να υποβάλλει ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, το Έντυπο Ε3.5 «Αναγγελία έναρξης/μεταβολών πρακτικής άσκησης σπουδαστών/φοιτητών», με επισυναπτόμενη κατά περίπτωση, τη σύμβαση πρακτικής άσκησης μεταξύ του σπουδαστή/φοιτητή, του εκπαιδευτικού ιδρύματος και της επιχείρησης ή την εγκριτική απόφαση πρακτικής άσκησης.

Το έντυπο E3.5 υποβάλλεται ηλεκτρονικά το αργότερο πριν την έναρξη της πρακτικής άσκησης. Σε περίπτωση διακοπής ή λήξης της πρακτικής άσκησης, η επιχείρηση υποβάλλει το έντυπο Ε3.5 το αργότερο τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες από τη διακοπή ή τη λήξη.

Σε περίπτωση τροποποίησης της οργάνωσης του χρόνου πρακτικής άσκησης, η επιχείρηση υποβάλλει το έντυπο Ε3.5 ως προς τα μεταβληθέντα στοιχεία το αργότερο έως και την ίδια ημέρα αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου του χρόνου πρακτικής άσκησης και σε κάθε περίπτωση πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τους πρακτικά ασκούμενους σπουδαστές/φοιτητές.

Μετάβαση στο περιεχόμενο