Πρακτική Άσκηση

Πρακτική Άσκηση

Σύμβαση Πρακτικής ΆσκησηςΠρακτική Άσκηση ΤΕΙ-ΑΕΙΠρακτική Άσκηση ΙΕΚΣπουδαστές ή Καταρτιζόμενοι Σχολών του Υπουργείου ΤουρισμούΜαθητεία ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ, ΙΕΚ, ΣΕΚ

Πρακτική Άσκηση ΙΕΚ

Επιστροφή

Πρακτική Άσκηση των σπουδαστών των ΙΕΚ προβλέπει η αριθ. Κ1/54877/30/3/2017 ΥΑ με την οποία τροποποιείται ο Κανονισμός Λειτουργίας των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ).

Το άρθρο 3.Α της ως άνω απόφασης ρυθμίζει θέματα αναφορικά με την πρακτική άσκηση των σπουδαστών ΙΕΚ. Μεταξύ άλλων ορίζεται ότι:

  • Η πρακτική άσκηση, είναι συνολικής διάρκειας 960 ωρών, μπορεί να πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση των δύο πρώτων εξαμήνων σπουδών και μπορεί να είναι είτε συνεχόμενη είτε τμηματική.
  • Οι σπουδαστές ΙΕΚ μπορούν να πραγματοποιούν την πρακτική άσκηση σε φυσικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και δημόσιες υπηρεσίες, με ευθύνη του ΙΕΚ στο οποίο φοιτούν.
  • Ο Διευθυντής του ΙΕΚ ή άλλο οριζόμενο από αυτόν πρόσωπο ως Συντονιστής Πρακτικής Άσκησης, είναι αρμόδιος για την παρακολούθηση της παρουσίας του καταρτιζομένου, τη διασφάλιση της ποιότητας του περιβάλλοντος εργασίας του, τον επιτόπιο έλεγχο της επιχείρησης και την τήρηση ατομικού φακέλου πρακτικής άσκησης με τις σχετικές μηνιαίες εκθέσεις προόδου.

Κάθε επιχείρηση στην οποία τοποθετείται πρακτικά ασκούμενος σπουδαστής/φοιτητής, υποχρεούται να υποβάλλει ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, το Έντυπο Ε3.5 «Αναγγελία έναρξης/μεταβολών πρακτικής άσκησης σπουδαστών/φοιτητών», με επισυναπτόμενη κατά περίπτωση, τη σύμβαση πρακτικής άσκησης μεταξύ του σπουδαστή/φοιτητή, του εκπαιδευτικού ιδρύματος και της επιχείρησης ή την εγκριτική απόφαση πρακτικής άσκησης.

Το έντυπο E3.5 υποβάλλεται ηλεκτρονικά το αργότερο πριν την έναρξη της πρακτικής άσκησης. Σε περίπτωση διακοπής ή λήξης της πρακτικής άσκησης, η επιχείρηση υποβάλλει το έντυπο Ε3.5 το αργότερο τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες από τη διακοπή ή τη λήξη.

Σε περίπτωση τροποποίησης της οργάνωσης του χρόνου πρακτικής άσκησης, η επιχείρηση υποβάλλει το έντυπο Ε3.5 ως προς τα μεταβληθέντα στοιχεία το αργότερο έως και την ίδια ημέρα αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου του χρόνου πρακτικής άσκησης και σε κάθε περίπτωση πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τους πρακτικά ασκούμενους σπουδαστές/φοιτητές.

Μετάβαση στο περιεχόμενο