Δανεισμός Εργαζομένων

Δανεισμός Εργαζομένων

Γνήσιος ΔανεισμόςΜη Γνήσιος Δανεισμός

Γνήσιος Δανεισμός

Επιστροφή

Γνήσιος δανεισμός είναι η τριμερής σχέση, κατά την οποία ο αρχικός εργοδότης παραχωρεί (δηλαδή δανείζει) τις υπηρεσίες του εργαζόμενου, με τη συγκατάθεση του τελευταίου, σε τρίτο εργοδότη για κάποιο χρονικό διάστημα και με σκοπό να χρησιμοποιηθεί από αυτόν για τις ανάγκες του και κάτω από τη δική του ευθύνη, χωρίς όμως να διακόπτεται ο ενοχικός δεσμός του εργαζομένου με τον αρχικό εργοδότη.

Ο δανεισμός μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με τη συναίνεση του εργαζομένου, η οποία παρέχεται είτε με την αρχική σύμβαση εργασίας, είτε μεταγενέστερα εν όψει συγκεκριμένου δανεισμού. Η συναίνεση μπορεί να είναι ρητή, αλλά και σιωπηρή, δηλαδή να συνάγεται από την συμπεριφορά του εργαζόμενου, ο οποίος προσέρχεται και προσφέρει την εργασία του στον τρίτο εργοδότη.

Οι προϋποθέσεις για τον γνήσιο δανεισμό εργαζομένου είναι οι εξής:

  • Ο εργαζόμενος να έχει προσληφθεί για ορισμένο ή αόριστο χρόνο στον αρχικό εργοδότη.
  • Η παραχώρηση του εργαζομένου να έχει προσωρινό χαρακτήρα, να μη συνιστά δηλαδή οριστική μεταβίβαση της εργασιακής σχέσης από τον αρχικό στον τρίτο εργοδότη.
  • Η επιχείρηση του τρίτου εργοδότη να είναι διαφορετική από εκείνη του αρχικού.
  • Ο εργαζόμενος να έχει συναινέσει στην παραχώρηση των υπηρεσιών του στον τρίτο εργοδότη.

Η καταβολή του μισθού και η ασφάλιση του εργαζόμενου κατά την διάρκεια του δανεισμού είναι υποχρέωση του αρχικού εργοδότη, εκτός και αν υπάρχει ειδικότερη συμφωνία μεταξύ αρχικού εργοδότη, μισθωτού και τρίτου, που να ρυθμίζει τους όρους εργασίας κατά το εν λόγω διάστημα. Επίσης είναι δυνατόν να συμφωνηθούν μεταξύ μισθωτού και τρίτου εργοδότη νέοι όροι εργασίας για το διάστημα του δανεισμού.

Ο αρχικός εργοδότης είναι επίσης υπεύθυνος για την καταβολή των αποδοχών αδείας και του επιδόματος αδείας, καθώς και των επιδομάτων εορτών του μισθωτού, λόγω του ότι με τη σύμβαση δανεισμού δεν μεταβάλλεται η υπάρχουσα σχέση εργασίας μεταξύ εργαζόμενου και αρχικού εργοδότη. Ωστόσο ο χρόνος χορήγησης της άδειας συμφωνείται μεταξύ μισθωτού και τρίτου εργοδότη, ενώ για τον υπολογισμό των ημερών αδείας προσμετράται ο χρόνος και στους δύο εργοδότες.

Αντίθετα, η αμοιβή για πρόσθετη εργασία, υπερεργασία, υπερωρία και απασχόληση κατά ημέρα Κυριακή ή ημέρες αργίας, δεσμεύουν τον τρίτο εργοδότη, όπως και η υποχρέωση τήρησης των διατάξεων περί χρονικών ορίων εργασίας καθώς και των κανόνων ασφάλειας και υγείας στην εργασία.

Τέλος, καταγγελία της συμβάσεως εργασίας μπορεί να γίνει μόνο από τον αρχικό εργοδότη ακόμα και αν πρόκειται περί καταγγελίας για σπουδαίο λόγο. Ο μισθωτός όμως, μπορεί να καταγγείλει την ορισμένου χρόνου σύμβαση εργασίας για σπουδαίο λόγο, εάν ο τρίτος εργοδότης παραβαίνει τις έναντι αυτού υποχρεώσεις.

Μετάβαση στο περιεχόμενο