Διευθέτηση του Χρόνου Εργασίας

Διευθέτηση του Χρόνου Εργασίας

ΓενικάΣύστημα Διευθέτησης του Χρόνου Εργασίας σε Εξάμηνη ΒάσηΣύστημα Διευθέτησης του Χρόνου Εργασίας σε Ετήσια ΒάσηΥιοθέτηση του Συστήματος Διευθέτησης του Χρόνου ΕργασίαςΑμοιβή κατά την Περίοδο Εφαρμογής της Διευθέτησης του Χρόνου ΕργασίαςΠροστατευτικές Ρυθμίσεις για τους Εργαζόμενους

Σύστημα Διευθέτησης του Χρόνου Εργασίας σε Εξάμηνη Βάση

Επιστροφή

Σε επιχειρήσεις στις οποίες εφαρμόζεται συμβατικό ωράριο έως σαράντα (40) ωρών εβδομαδιαίως, επιτρέπεται η δυνατότητα απασχόλησης του εργαζομένου επιπλέον των οκτώ (8) ωρών και μέχρι δύο (2) ώρες ημερησίως (έως δέκα ώρες την ημέρα) για μία χρονική περίοδο (περίοδος αυξημένης απασχόλησης). Περαιτέρω, για μία άλλη χρονική περίοδο (περίοδος μειωμένης απασχόλησης), ο εργαζόμενος θα πρέπει να απασχολείται λιγότερες ώρες από το συμβατικό εβδομαδιαίο ωράριό του ή να λαμβάνει περισσότερες ημέρες ανάπαυσης (ρεπό) ή μπορεί να εφαρμόζεται συνδυασμός μειωμένης απασχόλησης και χορήγησης περισσότερων ημερών ανάπαυσης.

Η περίοδος αναφοράς, δηλαδή το σύνολο των χρονικών διαστημάτων αυξημένης και μειωμένης απασχόλησης δε θα πρέπει να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών (περίοδος αναφοράς).

Κατά τη διευθέτηση σε εξάμηνη βάση ο μέσος όρος των ωρών εβδομαδιαίας εργασίας κατά την περίοδο του εξαμήνου παραμένει στις σαράντα (40) ώρες ή αν εφαρμόζεται μικρότερο συμβατικό ωράριο, παραμένει στον αριθμό ωρών του μικρότερου αυτού ωραρίου (χωρίς να συμπεριλαμβάνονται οι ώρες της υπερεργασίας και των νόμιμων υπερωριών που τυχόν θα πραγματοποιηθούν κατά την περίοδο μειωμένης απασχόλησης).

Οι ώρες εβδομαδιαίας εργασίας δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τις σαράντα οκτώ (48), κατά μέσο όρο, σε περίοδο έξι (6) μηνών, συμπεριλαμβανομένων των ωρών υπερεργασίας ή νόμιμης υπερωρίας που τυχον θα πραγματοποιηθούν κατά την περίοδο μειωμένης απασχόλησης.

Η διάταξη του άρθρου 55, παρ. 2 του Ν.4808/2021 προβλέπει ένα νέο σύστημα οργάνωσης του χρόνου εργασίας, το οποίο αποτελεί πλήρη απασχόληση. Συγκεκριμένα, στα πλαίσια της διευθέτησης του χρόνου εργασίας και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις υιοθέτησής της, παρέχεται η δυνατότητα εφαρμογής συστήματος 4ήμερης πλήρους απασχόλησης διάρκειας σαράντα (40) ωρών εβδομαδιαίως και δέκα (10) ωρών ημερησίως.

Το συγκεκριμένο σύστημα διευθέτησης του χρόνου εργασίας μπορεί να εφαρμόζεται  είτε σε μία χρονική περίοδο αναφοράς έξι (6) μηνών, εντός ενός ημερολογιακού έτους, είτε σε μια χρονική περίοδο αναφοράς ενός (1) ημερολογιακού έτους.

Κατά την εφαρμογή του συστήματος αυτού δεν είναι επιτρεπτή η απασχόληση πέραν των δέκα (10) ωρών ημερησίως και των σαράντα (40) ωρών εβδομαδιαίως που κατανέμεται σε 4ήμερη βάση (Εγκ. 64597/03-09-2021).

Μετάβαση στο περιεχόμενο