Σύμβαση Αορίστου Χρόνου

Σύμβαση Αορίστου Χρόνου

ΓενικάΚαταγγελία Σύμβασης από τον Εργοδότη – ΑπόλυσηΠροστασία από AπολύσειςΑποζημίωση ΑπόλυσηςΚαταγγελία Σύμβασης από τον Μισθωτό - Οικειοθελής Αποχώρηση

Γενικά

Επιστροφή

Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου είναι η σύμβαση της οποίας ούτε ορίσθηκε ρητώς η διάρκεια, ούτε προκύπτει από το είδος ή το σκοπό της σύμβασης.

Η σύμβαση αορίστου χρόνου λύνεται μονομερώς, είτε από τον εργοδότη (απόλυση), είτε από τον εργαζόμενο (παραίτηση ή οικειοθελής αποχώρηση). Η καταγγελία εκ μέρους του εργοδότη ρυθμίζεται από το Ν. 2112/1920, το Ν. 3198/1955, όπως έχουν τροποποιηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο με τους Νόμους 3863/2010, 3899/2010, 4093/2012 και 4808/2021.

Μετάβαση στο περιεχόμενο