Σύμβαση Αορίστου Χρόνου

Σύμβαση Αορίστου Χρόνου

ΓενικάΚαταγγελία Σύμβασης από τον Εργοδότη - ΑπόλυσηΠροστασία από AπολύσειςΑποζημίωση ΑπόλυσηςΚαταγγελία Σύμβασης από τον Μισθωτό - Οικειοθελής Αποχώρηση

Αποζημίωση Απόλυσης

Επιστροφή

Η καταβολή της νόμιμης αποζημίωσης πρέπει να γίνεται ταυτόχρονα με την καταγγελία της σύμβασης, εκτός της περίπτωσης της τακτικής καταγγελίας, όπου η καταβολή της γίνεται κατά τη λήξη του χρόνου προειδοποίησης.

Το ποσό μπορεί να καταβληθεί άμεσα στο σύνολό του (εφάπαξ) ή τμηματικά σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το άρθρο 74 του Ν.3863/2010. Συγκεκριμένα, όταν η αποζημίωση λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας υπερβαίνει τις αποδοχές δύο (2) μηνών, ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει κατά την απόλυση μέρος της αποζημίωσης που αντιστοιχεί στις αποδοχές δύο (2) μηνών. Το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται σε διμηνιαίες δόσεις, καθεμία από τις οποίες δεν μπορεί να είναι κατώτερη από τις αποδοχές δύο (2) μηνών, εκτός και αν το ποσό που υπολείπεται για την εξόφληση του συνόλου της αποζημιώσεως είναι μικρότερο. Η πρώτη δόση καταβάλλεται την επομένη της συμπλήρωσης διμήνου από την απόλυση.

Όταν η διάρκεια της σύμβασης εργασίας είναι μικρότερη του 1 έτους, ο εργοδότης οφείλει να καταγγείλει εγγράφως τη σύμβαση εργασίας, δηλαδή οφείλει να επιδώσει έγγραφη καταγγελία, χωρίς όμως να υποχρεούται να καταβάλει αποζημίωση.

Πλέον η καταβολή της αποζημίωσης απόλυσης των εργαζομένων πραγματοποιείται υποχρεωτικά μέσω λογαριασμού πληρωμών, με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής ή παρόχων υπηρεσιών πληρωμών. Η παράβαση της υποχρέωσης αυτής επισύρει κυρώσεις στον εργοδότη (Ν. 4611/2019, Υπουργική Απόφαση 26034/695/2019).

Αποζημίωση απόλυσης εργαζομένων σε περίπτωση καταγγελίας χωρίς προειδοποίηση:

Σύμφωνα με τη διάταξη της περίπτωσης 2 της Υποπαραγράφου ΙΑ.12 της παραγράφου ΙΑ. του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012, το ύψος της αποζημίωσης απόλυσης, σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης εργασίας χωρίς προειδοποίηση, διαμορφώνεται ως εξής:

Χρόνος υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη Ποσό αποζημίωσης
1 έτος συμπλ. έως 4 έτη 2 μηνών
4 έτη συμπλ. έως 6 έτη 3 μηνών
6 έτη συμπλ. έως 8 έτη 4 μηνών
8 έτη συμπλ. έως 10 έτη 5 μηνών
10 έτη συμπλ. 6 μηνών
11 έτη συμπλ. 7 μηνών
12 έτη συμπλ. 8 μηνών
13 έτη συμπλ. 9 μηνών
14 έτη συμπλ. 10 μηνών
15 έτη συμπλ. 11 μηνών
16 έτη συμπλ. και άνω 12 μηνών

Ο υπολογισμός της ως άνω αποζημίωσης γίνεται με βάση τις τακτικές αποδοχές του τελευταίου μήνα υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης. Ειδικά για τους εργατοτεχνίτες και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 64 του Ν. 4808/2021, ως μηνιαίος μισθός για τον υπολογισμό της αποζημίωσης, λογίζονται τα είκοσι δύο (22) ημερομίσθια, εκτός εάν ήδη αμείβονται με μηνιαίο μισθό. Σε κάθε περίπτωση, προβλέπεται όμως ανώτατο όριο αποδοχών (άρθρο 5 του Ν. 3198/1955) για τον υπολογισμό της αποζημίωσης, το οποίο υπολογίζεται στο οκταπλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη πολλαπλασιαζόμενο επί τον αριθμό 30.

Το σύνολο των μισθών της αποζημίωσης προσαυξάνεται κατά 1/6 (λόγω αναλογίας δώρων εορτών και επιδόματος αδείας).

Για τους εργαζόμενους που στις 12-11-2012, ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου 4093/2012, έχουν συμπληρώσει δεκαεπτά (17) έτη υπηρεσίας και άνω στον ίδιο εργοδότη, καταβάλλεται οποτεδήποτε και αν απολυθούν, εκτός της προβλεπόμενης κατά τα ανωτέρω αποζημίωσης και επιπλέον αποζημίωση που αυξάνεται κατά ένα μηνιαίο μισθό για κάθε επιπλέον έτος υπηρεσίας μέχρι και 12 μηνιαίους μισθούς. Ειδικότερα για τον υπολογισμό της ανωτέρω αποζημίωσης λαμβάνονται υπόψη:

  1. ο χρόνος υπηρεσίας, που συμπλήρωσε ο εργαζόμενος στον ίδιο εργοδότη στις 12-11-2012, ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου 4093/2012, οποτεδήποτε κι αν απολυθεί.
  2. οι τακτικές αποδοχές του τελευταίου μήνα, υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης, που δεν υπερβαίνουν το ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ.

Η επιπλέον αυτή αποζημίωση διαμορφώνεται ως ακολούθως:

Χρόνος υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη (στις 12-11-12)  Ποσό αποζημίωσης
Για 17 έτη συμπληρωμένα + 1 μηνός αποζημίωση
Για 18 έτη συμπληρωμένα + 1 μηνός αποζημίωση
Για 19 έτη συμπληρωμένα + 1 μηνός αποζημίωση
Για 20 έτη συμπληρωμένα + 1 μηνός αποζημίωση
Για 21 έτη συμπληρωμένα + 1 μηνός αποζημίωση
Για 22 έτη συμπληρωμένα + 1 μηνός αποζημίωση
Για 23 έτη συμπληρωμένα + 1 μηνός αποζημίωση
Για 24 έτη συμπληρωμένα + 1 μηνός αποζημίωση
Για 25 έτη συμπληρωμένα + 1 μηνός αποζημίωση
Για 26 έτη συμπληρωμένα + 1 μηνός αποζημίωση
Για 27 έτη συμπληρωμένα + 1 μηνός αποζημίωση
Για 28 έτη και άνω + 1 μηνός αποζημίωση

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 26352/839/28-11-2012 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας, την επιπλέον αποζημίωση δικαιούνται μόνο εργαζόμενοι οι οποίοι στις 12-11-2012, ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 4093/2012, είχαν συμπληρώσει στον ίδιο εργοδότη υπηρεσία 17 ετών και άνω, ενώ η υπηρεσία που θα διανύσουν στον ίδιο εργοδότη μετά την 12-11-2012 δε θα συνεχίσει να προσμετράται για τον υπολογισμό της αποζημίωσής τους. Δηλαδή η επιπλέον αυτή αποζημίωση θα παγιωθεί στον αριθμό των μισθών στον οποίο είχε ανέλθει την 12-11-2012, οποτεδήποτε κι αν απολυθούν, μετά από αυτή την ημερομηνία, καθώς ο μεταγενέστερος χρόνος υπηρεσίας τους δε θα λαμβάνεται πλέον υπόψη.

Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης

Οι μισθωτοί που υπάγονται στο κλάδο σύνταξης οποιουδήποτε Ασφαλιστικού Οργανισμού, εφ’ όσον συμπληρώσουν τις προϋποθέσεις για πλήρη σύνταξη γήρατος δικαιούνται να αποχωρούν ή να απομακρύνονται από τον εργοδότη τους, λαμβάνοντας το 40% της νόμιμης αποζημίωσης απόλυσης (άτακτης καταγγελίας) εάν έχουν επικουρική ασφάλιση και το 50% εάν δε έχουν.

Για τον υπολογισμό της ανωτέρω αποζημίωσης λαμβάνονται υπόψη οι τακτικές αποδοχές του τελευταίου μήνα, πριν τη λύση της σύμβασης εργασίας, υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης, με ανώτατο όριο αποδοχών το οκταπλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη πολλαπλασιαζόμενο επί τον αριθμό 30. Δε λαμβάνεται, όμως, υπόψη το πλαφόν των 2.000 ευρώ για προϋπηρεσία άνω των 17 ετών, παρά μόνο ο χρόνος υπηρεσίας που συμπλήρωσε ο εργαζόμενος στον ίδιο εργοδότη στις 12-11-2012, ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 4093/2012, οποτεδήποτε και αν αποχωρήσει ή απομακρυνθεί λόγω συμπλήρωσης προϋποθέσεων για λήψη πλήρους σύνταξης γήρατος.

Διευκρινίζεται ότι για τους εργατοτεχνίτες και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 64 του Ν. 4808/2021, ως μηνιαίος μισθός για τον υπολογισμό της αποζημίωσης, λογίζονται τα είκοσι δύο (22) ημερομίσθια, εκτός εάν ήδη αμείβονται με μηνιαίο μισθό.

Επίσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του Ν. 3198/1955 οι μισθωτοί που συνδέονται με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου και έχουν συμπληρώσει 15ετή υπηρεσία στον ίδιο εργοδότη ή το όριο ηλικίας που προβλέπει ο οικείος Ασφαλιστικός Οργανισμός και όταν δεν υπάρχει όριο το 67 έτος της ηλικίας τους μπορούν να αποχωρήσουν από την εργασία τους με τη συγκατάθεση του εργοδότη τους, οπότε δικαιούνται να λάβουν το 50% της νόμιμης αποζημίωσης. Η συγκατάθεση του εργοδότη για την αποχώρηση του μισθωτού από την εργασία του, που αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για να λάβει τη μειωμένη αποζημίωση.

Μετάβαση στο περιεχόμενο