Συμβάσεις κατά Παραγγελία

Συμβάσεις κατά Παραγγελία

Ο Εργοδότης δεν Μπορεί Μονομερώς να Μεταβάλλει τη Σύμβαση Πλήρους ή Μερικής Απασχόλησης σε Σύμβαση κατά ΠαραγγελίαΠότε Μπορεί να Αρνηθεί την Ανάληψη Εργασίας ο ΕργαζόμενοςΤί Γίνεται αν ο Εργοδότης Ακυρώσει την Ανάθεση της Εργασίας μετά την Ειδοποίηση του Εργαζόμενου

Πότε Μπορεί να Αρνηθεί την Ανάληψη Εργασίας ο Εργαζόμενος

Επιστροφή

Ο εργαζόμενος έχει δικαίωμα να αρνηθεί την ανάληψη της εργασίας αν ο εργοδότης είτε α) δεν γνωστοποίησε εγγράφως με τη σύμβαση εργασίας ή το έντυπο γνωστοποίησης των όρων εργασίας το  πλαίσιο των ωρών και ημερών εντός των οποίων  ο εργαζόμενος μπορεί να κληθεί να εργασθεί   είτε β) ο εργαζόμενος δεν έχει ειδοποιηθεί από τον εργοδότη για την ανάθεση της εργασίας εγγράφως ή με γραπτό μήνυμα μέσω κινητού τηλεφώνου (sms) ή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλο πρόσφορο τρόπο, σε εύλογο χρόνο που δεν μπορεί να είναι μικρότερος των είκοσι τεσσάρων (24) ωρών πριν από την ανάληψη της εργασίας. Σε αυτή την περίπτωση απαγορεύεται η απόλυση ή  οποιαδήποτε δυσμενής διάκριση σε βάρος του εργαζομένου από τον εργοδότη.

Μετάβαση στο περιεχόμενο