Όροι Εργασίας

Όροι Εργασίας

Υποχρέωση Εργοδότη, να Παρέχει Γραπτή Ενημέρωση στον Εργαζόμενο για τους Όρους Απασχόλησής τουΤα Ελάχιστα Στοιχεία που Πρέπει να Περιλαμβάνει η Γραπτή ΕνημέρωσηΜονομερής Βλαπτική των Όρων Εργασίας: Ο Εργοδότης ΔΕΝ Μπορεί να Τροποποιήσει τους Συμφωνημένους Όρους Εργασίας (Ώρες, Μισθό, Τόπο Εργασίας) ενός Εργαζόμενου ΜονομερώςΔοκιμαστική Περίοδος

Δοκιμαστική Περίοδος

Επιστροφή

Σε περίπτωση εργασίας ορισμένου χρόνου, πρέπει να είναι ανάλογη προς την αναμενόμενη διάρκεια της και τη φύση της εργασίας και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ¼ της συμφωνημένης συνολικής διάρκειας απασχόλησης και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει  τους έξι μήνες. Σε περίπτωση ανανέωσης μιας σύμβασης ή σχέσης εργασίας ορισμένου χρόνου για την ίδια θέση και τα ίδια καθήκοντα, δεν  επιτρέπεται  νέα δοκιμαστική περίοδος. Σε περιπτώσεις που εργαζόμενος απουσίασε από την εργασία του κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου λόγω ασθένειας ή άλλου λόγου που ανέστειλε τη σχέση εργασίας, ο εργοδότης του έχει τη δυνατότητα να παρατείνει  την  δοκιμαστική περιόδου για  ανάλογο χρονικό διάστημα.

Μετάβαση στο περιεχόμενο