Μισθός

Μισθός

ΟρισμόςΕίδη ΜισθούΧρόνος και Τρόπος ΚαταβολήςΕκκαθαριστικά Σημειώματα ΑποδοχώνΚαθυστέρηση Μισθού - ΣυνέπειεςΑποδοχές – Αναγωγή Μισθού σε Ημερομίσθιο / Ωρομίσθιο

Είδη Μισθού

Επιστροφή

Νόμιμος μισθός

Νόμιμος μισθός χαρακτηρίζεται αυτός που προβλέπεται από Νόμο, Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, Διαιτητική ή Υπουργική Απόφαση και αποτελεί τα κατώτατα όρια αποδοχών που υποχρεούται ο εργοδότης να καταβάλλει στους εργαζόμενους. Ειδικότερα ο νόμιμος μισθός αποτελείται από το βασικό μισθό και τα διάφορα επιδόματα, τα οποία επίσης προβλέπονται από Νόμο, ΣΣΕ, Διαιτητική ή Υπουργική Απόφαση.

Συμβατικός Μισθός

Συμβατικός μισθός, χαρακτηρίζεται αυτός που έχει καθοριστεί από την συμφωνία μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου στην ατομική τους σύμβαση εργασίας (γραπτή ή προφορική). Ο συμβατικός μισθός είναι πάντοτε μεγαλύτερος από το νόμιμο, διότι δεν μπορεί να υπολείπεται του κατώτατου ορίου νομίμου μισθού που καθορίζεται πλέον νομοθετικά. Κάθε αντίθετη ατομική συμφωνία για καταβολή μισθού μικρότερου του νομίμου είναι άκυρη και δεν ισχύει.

Ειθισμένος Μισθός

Ο ειθισμένος μισθός καταβάλλεται στον εργαζόμενο όταν δεν προκύπτει νόμιμος μισθός, είτε γιατί αυτός δεν έχει καθοριστεί, είτε γιατί στην περίπτωσή του δεν εφαρμόζεται η ισχύουσα συλλογική σύμβαση. Εάν αντίθετα ισχύει νόμιμος μισθός, δεν υπάρχει λόγος να αναζητηθεί ο ειθισμένος μισθός.
Ειθισμένος είναι ο μισθός που καταβάλλεται σε εργαζόμενους με την ίδια ειδικότητα, τα ίδια προσόντα, τις ίδιες ιδιότητες, στον ίδιο τόπο και για την ίδια εργασία.
Ο ειθισμένος μισθός, θα αντιστοιχεί σε εκείνον που προκύπτει από Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, στο βαθμό όμως που οι εργοδότες συνηθίζουν να τον καταβάλλουν στις αντίστοιχες περιπτώσεις, πράγμα που αποτελεί και τη συνηθέστερη εκδοχή.

Το ύψος του μισθού εξαρτάται από το είδος της εργασίας και την ειδικότητα με την οποία πράγματι απασχολείται ο εργαζόμενος. Τα γενικά κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων καθορίζονται πλέον νομοθετικά (Ν.4093/2012). Για κλάδους και κατηγορίες εργαζομένων ή και για εργαζομένους ορισμένων επιχειρήσεων, είναι δυνατόν να συναφθούν μεταξύ των αντίστοιχων οργανώσεων εργοδοτών και εργαζομένων κλαδικές, επιχειρησιακές κλπ συμβάσεις εργασίας ή να υπάρξουν διαιτητικές αποφάσεις. Οι μισθοί και τα ημερομίσθια που καθορίζονται με τις συμβάσεις αυτές μπορεί να είναι ευνοϊκότεροι, αλλά ποτέ κατώτεροι από το νομοθετικά καθορισμένο νόμιμο κατώτατο μισθό ή ημερομίσθιο. Επίσης ευνοϊκότερες ρυθμίσεις μπορεί να καθοριστούν με ατομική συμφωνία μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου.

Μετάβαση στο περιεχόμενο