Εξοπλισμός Εργασίας

Εξοπλισμός Εργασίας

Γενικές Διατάξεις ΜηχανημάτωνΜέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ)Μεταφορικές ΤαινίεςΦορητές ΚλίμακεςΠρέσες ΘερμοπλαστικέςΠρέσες με Έκκεντρο

Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ)

Επιστροφή
  1. Π.Δ. 34/2022 (ΦΕΚ 93/Α’ 13.5.2022)  Τροποποίηση των παραρτημάτων Ι, ΙΙ και ΙΙΙ του προεδρικού διατάγματος 396/1994 (Α’ 220), όπως ισχύει, με σκοπό την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας (ΕΕ) 2019/1832 της Επιτροπής της 24ης Οκτωβρίου 2019 «για την τροποποίηση των παραρτημάτων Ι, ΙΙ και ΙΙΙ της οδηγίας 89/656/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τις καθαρά τεχνικές προσαρμογές» (Ε.Ε. L279/31.10.2019).
  2. Π.Δ. 396/1994 (ΦΕΚ 220/Α’ 19.12.1994) Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου 89/656/EOK
    1. Διορθ. Σφ. 1995 (ΦΕΚ 6/Α’ 25.1.1995) Διορθώσεις σφαλμάτων στα π.δ 395/94 (220/Α), 396/94 (220/Α), 397/94 (221/Α), 398/94 (221/Α), 399/94 (221/Α)
  3. Υ.Α. 27450/1314/2018 (ΦΕΚ 1957/Β’ 1.6.2018) Χορήγηση ειδών ατομικής προστασίας κατά έτος σε διοικητικούς υπαλλήλους ορισμένων κλάδων/ειδικοτήτων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
  4. Υ.Α. 10169/109/151-α/2009 (ΦΕΚ 2039/Β’ 22.9.2009) Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών των προστατευτικών μέσων του προσωπικού ασφάλειας των Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας (ΙΕΠΥΑ)
  • Κάτωθι περιγράφονται ειδικές ρυθμίσεις για την παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ.

Υ.Α. 43726/2019 (ΦΕΚ 2208/Β` 8.6.2019) Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των OTA α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών και μέτρα προληπτικής ιατρικής

Υ.Α. 87669/2019 (ΦΕΚ 4584/Β` 13.12.2019)  Μερική τροποποίηση της αριθμ. 43726/7-6-2019 κοινής υπουργικής απόφασης «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών και μέτρα προληπτικής ιατρικής» (Β’ 2208)

Μετάβαση στο περιεχόμενο