Υποχρέωση Τήρησης Ειδικών Βιβλίων

Υποχρέωση Τήρησης Ειδικών Βιβλίων

Ειδικό Βιβλίο Υποδείξεων Τεχνικού Ασφάλειας / Ιατρού ΕργασίαςΕιδικό Βιβλίο ΑτυχημάτωνΚατάλογος Εργατικών Ατυχημάτων

Ειδικό Βιβλίο Υποδείξεων Τεχνικού Ασφάλειας / Ιατρού Εργασίας

Επιστροφή

Ο εργοδότης οφείλει να τηρεί ειδικό βιβλίο το οποίο σελιδομετρείται και θεωρείται από την Επιθεώρηση Εργασίας και πρέπει να τηρείται στην επιχείρηση του. Στο  ειδικό βιβλίο της επιχείρησης  ο τεχνικός ασφάλειας καταχωρεί τις γραπτές υποδείξεις του προς τον εργοδότη για θέματα ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων    και πρόληψης ατυχημάτων. Ο εργοδότης έχει υποχρέωση να λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων που καταχωρούνται σε αυτό το βιβλίο.

Στο ειδικό βιβλίο της επιχείρησης ο ιατρός εργασίας, εφόσον προβλέπεται, καταχωρεί τις γραπτές υποδείξεις του προς τον εργοδότη για τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για τη σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων. Η θεώρηση του βιβλίου αυτού στις επιχειρήσεις που ο ίδιος ο εργοδότης ασκεί καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας δεν είναι υποχρεωτική.

Σχετική νομοθεσία

Άρθρο 14 και 17 του Ν. 3850/2010

Λήψη Εγγράφου
Μετάβαση στο περιεχόμενο