Υποχρέωση Τήρησης Ειδικών Βιβλίων

Υποχρέωση Τήρησης Ειδικών Βιβλίων

Ειδικό Βιβλίο Υποδείξεων Τεχνικού Ασφάλειας / Ιατρού ΕργασίαςΕιδικό Βιβλίο ΑτυχημάτωνΚατάλογος Εργατικών Ατυχημάτων

Ειδικό Βιβλίο Ατυχημάτων

Επιστροφή

Ο εργοδότης οφείλει να τηρεί ειδικό βιβλίο ατυχημάτων στο οποίο να αναγράφονται τα αίτια και η περιγραφή του ατυχήματος και να το θέτει στη διάθεση των αρμόδιων αρχών. Τα μέτρα που λαμβάνονται για την αποτροπή επανάληψης παρόμοιων συμβάντων, καταχωρούνται στο ειδικό βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας.

Σχετική νομοθεσία

Άρθρο 43, παρ. 2β του Ν. 3850/2010

Λήψη Εγγράφου
Μετάβαση στο περιεχόμενο