Αναγγελία Εργατικού Ατυχήματος

Αναγγελία Εργατικού Ατυχήματος

Αναγγελία Εργατικού Ατυχήματος

Αναγγελία Εργατικού Ατυχήματος

Επιστροφή

Ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να αναγγέλλει στις αρµόδιες Επιθεωρήσεις Εργασίας, στις πλησιέστερες αστυνοµικές αρχές και στις αρµόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισµού στον οποίο υπάγεται ο εργαζόµενος, εντός 24 ωρών, όλα τα εργατικά ατυχήµατα και εφόσον πρόκειται περί σοβαρού τραυµατισµού ή θανάτου, να τηρεί αµετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύνανται να χρησιµεύσουν για εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήµατος.

Η αναγγελία του εργατικού ατυχήματος μπορεί να γίνει με έναν από τους παρακάτω τρόπους :

  • Μέσω της ιστοσελίδας της Επιθεώρησης Εργασίας, κάνοντας χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών
  • Με αποστολή μηνύματος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στο Τμήμα Επιθεώρησης του τόπου εργασίας. Για τις περιοχές αρμοδιότητας των Τμημάτων, καθώς και τις διευθύνσεις τους, πατήστε εδώ.
  • Με φυσική παρουσία στο αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης. Για τις περιοχές αρμοδιότητας των Τμημάτων, καθώς και τις διευθύνσεις τους, πατήστε εδώ.

Σχετική νομοθεσία

Άρθρο 43, παρ. 2  του Ν. 3850/2010

Λήψη Εγγράφου
Γενικές Πληροφορίες

Ακριβής ορισμός του εργατικού ατυχήματος δεν υπάρχει στην ελληνική νομοθεσία για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία. Γενικά, στη νομολογία, ως εργατικό ατύχημα χαρακτηρίζεται ο θάνατος ή η ανικανότητα του ασφαλισμένου για εργασία που προκλήθηκε από ένα βίαιο περιστατικό που έγινε κατά την εκτέλεση της εργασίας ή εξαιτίας αυτής (και κατά τη μετάβαση του εργαζόμενου στον τόπο της εργασίας ή κατά την επιστροφή στο σπίτι του). Επίσης, σύμφωνα με την ασφαλιστική νομοθεσία και συγκεκριμένα με την εγκύκλιο Αρ. 45/24.6.2010 του ΙΚΑ ως εργατικό ατύχημα ορίζεται: «Ο θάνατος ή η ανικανότητα του εργαζόμενου για εργασία που προκλήθηκε από ένα βίαιο περιστατικό που έγινε κατά την εκτέλεση της εργασίας ή εξαιτίας αυτής». Για τον παραπάνω λόγο η ασφαλιστική πρακτική και κυρίως η νομολογία των δικαστηρίων έχουν προσδιορίσει τις περιπτώσεις που, με ορισμένες προϋποθέσεις, ένα ατύχημα μπορεί να χαρακτηριστεί σαν εργατικό.

Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν το εργατικό ατύχημα μπορείτε να μεταβείτε στο σύνδεσμο του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.

Σχετική νομοθεσία

Εγκύκλιος ΙΚΑ  αρ. 45/24.6.2010 «Εργατικό ατύχημα» (άρθρα 8 παρ. 4 & 34 παρ. 1 του Α.Ν. 1846/51 ΦΕΚ 179/Α/1-8-1951)

«Εισαγωγή βασικές έννοιες της ΥΑΕ» της Αριθ. οικ. 48416/2564 ΦΕΚ3757/Β΄/25.10.2017

Λήψη Εγγράφου
Λήψη Εγγράφου
Μετάβαση στο περιεχόμενο