Αναγγελία Ασθένειας που Οφείλεται στην Εργασία

Αναγγελία Ασθένειας που Οφείλεται στην Εργασία

Aναγγελία Aσθένειας που Oφείλεται στην Eργασία

Aναγγελία Aσθένειας που Oφείλεται στην Eργασία

Επιστροφή

Ο ιατρός εργασίας αναγγέλλει μέσω της επιχείρησης στην Επιθεώρηση Εργασίας ασθένειες των εργαζομένων που οφείλονται στην εργασία.

Η αναγγελία ασθένειας εργαζομένου που οφείλεται στην εργασία γίνεται στο αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης. Για τις περιοχές αρμοδιότητας των Τμημάτων, καθώς και τις διευθύνσεις τους, πατήστε εδώ. Οι υπηρεσίες της Επιθεώρησης Εργασίας μεριμνούν για την τήρηση του  απορρήτου των πληροφοριών .

Γενικές Πληροφορίες

Η επαγγελματική ασθένεια ορίζεται με δύο διαφορετικούς τρόπους:

Σύμφωνα με τον ορισμό που δίνει η επιστήμη της ιατρικής, επαγγελματική ασθένεια είναι η νόσος που σχετίζεται με το είδος των κινδύνων στους οποίους εκτέθηκε ο πάσχων λόγω της εργασίας του. Είναι κάθε νόσος που αποδεδειγμένα, στη βάση ιατρικών κριτηρίων, μπορεί να αποδοθεί στο είδος της εργασίας και τους κινδύνους στους οποίους λόγω της εργασίας έχει εκτεθεί ο εργαζόμενος.

Ο δεύτερος ορισμός βασίζεται στην ασφαλιστική πραγματικότητα που ισχύει στην κάθε χώρα. Δηλαδή, επαγγελματική ασθένεια είναι η νόσος που αναγνωρίζεται ως τέτοια από το ισχύον ασφαλιστικό σύστημα, με τους όρους και τους περιορισμούς που κάθε φορά αυτό θέτει.

Στην χώρα μας ο ιατρός εργασίας υποχρεούται να αναγγέλλει μέσω της επιχείρησης στην Επιθεώρηση Εργασίας ασθένειες των εργαζομένων που οφείλονται στην εργασία.

Σχετική νομοθεσία

Άρθρο 18 &19 του Ν. 3850/2010, «Εισαγωγή βασικές έννοιες της ΥΑΕ» της Αριθ. οικ. 48416/2564 ΦΕΚ3757/Β΄/25.10.2017. Άρθρο 8  & 34  του Α.Ν.1846/51 ΦΕΚ 179/Α/1-8-1951 , «Περί αντικαταστάσεως του άρθρου 40 του Κανονισμού ασθενείας του ΙΚΑ» ΦΕΚ132/Β/12.2.1979, ΠΔ 41/2012.

Λήψη Εγγράφου
Λήψη Εγγράφου
Λήψη Εγγράφου
Λήψη Εγγράφου
Λήψη Εγγράφου

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο