Δημοσιεύσεις

Κλήρωση για την Ανάδειξη Μελών για την Συγκρότηση Επιτροπών Διενέργειας Διαγωνιστικών Διαδικασιών που θα Δημοσιοποιηθούν το έτος 2024 και Επιτροπών για την Παρακολούθηση και Παραλαβή των Συμβάσεων

Σύμφωνα με το άρθρο 26 του νόμου 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου…

Μετάβαση στο περιεχόμενο