Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

29/02/2024

Κλήρωση για την Ανάδειξη Μελών για την Συγκρότηση Επιτροπών Διενέργειας Διαγωνιστικών Διαδικασιών που θα Δημοσιοποιηθούν το έτος 2024 και Επιτροπών για την Παρακολούθηση και Παραλαβή των Συμβάσεων

Επιστροφή

Σύμφωνα με το άρθρο 26 του νόμου 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (ΦΕΚ 226 Α’):

«Στις περιπτώσεις που, για τη νόμιμη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων, δεν προβλέπεται η συμμετοχή μέλους μετά από υπόδειξη από το αρμόδιο προς τούτο όργανο ούτε η συμμετοχή εκ της θέσεως ή ιδιότητάς του (ex officio), τότε τα μέλη προκύπτουν μετά από διαδικασία κληρώσεως, μεταξύ όλων όσων πληρούν τις προϋποθέσεις από το νόμο να συμμετέχουν στο εν λόγω συλλογικό όργανο. Η κλήρωση είναι δημόσια και διενεργείται από την αρμόδια για τη συγκρότηση του συλλογικού οργάνου υπηρεσία».

Κατ΄ εφαρμογή των ανωτέρω, σας ανακοινώνουμε ότι τη Τρίτη 5 Μαρτίου 2024 και ώρα 11:00 π.μ. θα λάβει χώρα, η κλήρωση για την ανάδειξη των μελών των παρακάτω Επιτροπών και όποιος εκ των υπαλλήλων επιθυμεί μπορεί να παρευρεθεί:

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

1. Τριμελής επιτροπή (με τρία αναπληρωματικά μέλη) Διενέργειας των Διαγωνισμών με αρχικό προϋπολογισμό έως και 143.000,00 €, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., οι οποίοι θα δημοσιοποιηθούν κατά τη διάρκεια του έτους 2024.
2. Τριμελής επιτροπή (με τρία αναπληρωματικά μέλη) Διενέργειας των Διεθνών Διαγωνισμών (άνω των ορίων από 143.000,01 € και άνω), που θα δημοσιοποιηθούν κατά τη διάρκεια του έτους 2024.
Αθήνα, 29-02-2024
Αρ. Πρωτ.: 121551
3. Τριμελής επιτροπή (με τρία αναπληρωματικά μέλη) Διενέργειας των ανταγωνιστικών διαδικασιών με διαπραγμάτευση (άρθρα 29 και 32 του ν. 4412/2016), που θα δημοσιοποιηθούν κατά τη διάρκεια του έτους 2024.

Το έργο των Επιτροπών (1), (2) και (3) θα είναι η διενέργεια των ως άνω διαγωνισμών για την προμήθεια αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση εργασιών για τις ανάγκες της Κ.Υ. της Επιθεώρησης Εργασίας.

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ (ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 221 ΤΟΥ Ν. 4412/2016)

4. Τριμελής επιτροπή (με τρία αναπληρωματικά μέλη) Παρακολούθησης και παραλαβής των συμβάσεων με καθαρή αξία άνω των 143.000,01 €.
5. Τριμελής επιτροπή (με τρία αναπληρωματικά μέλη) Παρακολούθησης και παραλαβής των συμβάσεων με καθαρή αξία από 30.000,01€ έως και 143.000,00 €.
Έργο των Επιτροπών (4) και (5) είναι η παρακολούθηση και παραλαβή των ως άνω συμβάσεων.
6. Τριμελής επιτροπή (με τρία αναπληρωματικά μέλη) Παρακολούθησης, επίβλεψης και παραλαβής των συμβάσεων συντήρησης Ανελκυστήρων.
Έργο της Επιτροπής θα είναι και η παρακολούθηση, επίβλεψη και παραλαβή όλων των υπό υλοποίηση «ενεργών» συμβάσεων που έχουν ως αντικείμενο τη συντήρηση των ανελκυστήρων που βρίσκονται στο κτίριο της της Κ.Υ. της Επιθεώρησης Εργασίας επί της οδού Αγησιλάου 10.
7. Τριμελής επιτροπή (με τρία αναπληρωματικά μέλη) Ενστάσεων.
Έργο της Επιτροπής είναι η εξέταση των προβλεπόμενων ενστάσεων και προσφυγών.
8. Τριμελής επιτροπή (με τρία αναπληρωματικά μέλη) Ποιοτικής και ποσοτικής προμήθειας πάσης φύσεως υλικών (μόνιμου ή αναλώσιμου) και πιστοποίησης εκτελεσθεισών εργασιών-υπηρεσιών.
Έργο της Επιτροπής θα είναι η ποιοτική και ποσοτική προμήθεια πάσης φύσεως υλικών (μόνιμου ή αναλώσιμου) και η πιστοποίηση εκτελεσθεισών εργασιών-υπηρεσιών για τις ανάγκες του Διοικητή και των υπηρεσιών που υπάγονται απευθείας σε αυτόν, της Γενικής Διεύθυνσης Εποπτείας και Ελέγχων, με εξαίρεση τις Περιφερειακές Διευθύνσεις, καθώς και της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
9. Τριμελής επιτροπή (με τρία αναπληρωματικά μέλη) Παραλαβή α) αγορασθέντων αυτοκινήτων και β) αυτοκινήτων με μακροχρόνια χρηματοδοτική μίσθωση (leasing)
Έργο της Επιτροπής θα είναι η παραλαβή α) αγορασθέντων αυτοκινήτων για τις ανάγκες του Διοικητή και των υπηρεσιών που υπάγονται απευθείας σε αυτόν και της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που εδρεύουν επί της οδού Δραγατσανίου 8 και Αγησιλάου 10 στην Αθήνα αντίστοιχα, καθώς επίσης και της Γενικής Διεύθυνσης Εποπτείας και Ελέγχων, όσον αφορά τα αυτοκίνητα με μακροχρόνια χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) που θα διατεθούν στις Περιφερειακές Διευθύνσεις και στα Τμήματα της Ανεξάρτητης Αρχής «Επιθεώρηση Εργασίας» με βάση τις Εκθέσεις Κατάστασης Αυτοκινήτων, των
αντίστοιχων Επιτροπών που έχουν συσταθεί στις κατά τόπους Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής «Επιθεώρηση Εργασίας» και β) αυτοκινήτων με μακροχρόνια χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) για τις ανάγκες του Διοικητή και των υπηρεσιών που υπάγονται απευθείας σε αυτόν, της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και της Γενικής Διεύθυνσης Εποπτείας και Ελέγχων.
10. Τριμελής επιτροπή (με τρία αναπληρωματικά μέλη) Παρακολούθησης και παραλαβής των υπηρεσιών συντήρησης, επισκευών και δαπανών εν γένει των αυτοκινήτων.
Έργο της Επιτροπής θα είναι η παρακολούθηση και παραλαβή υπηρεσιών συντήρησης, επισκευών και δαπανών εν γένει των αυτοκινήτων για τις ανάγκες του Διοικητή και των υπηρεσιών που υπάγονται απευθείας σε αυτόν και της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
11. Τριμελής επιτροπή (με τρία αναπληρωματικά μέλη) Έγκρισης της επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς ανταλλακτικών, προμήθειας καυσίμων, λιπαντικών, κλπ. των αυτοκινήτων οχημάτων.
Έργο της Επιτροπής θα είναι η επισκευή, συντήρηση, αγορά ανταλλακτικών και προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών κλπ. των αυτοκινήτων οχημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας της Ανεξάρτητης Αρχής «Επιθεώρηση Εργασίας», που στεγάζεται επί της οδού Δραγατσανίου 8 και Αγησιλάου 10 στην Αθήνα.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 2 της αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011 (ΦΕΚ 2540 Β’) απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στο γραφείο 201 (νεοκλασικό), στον 2ο όροφο του κτιρίου της Επιθεώρησης Εργασίας επί της οδού Αγησιλάου 10 και θα παρίστανται οι: Παύλου Γεώργιος, Κουρμαδά Παναγιώτα και Φαφούλα Αργυρή.

Λήψη Εγγράφου
Μετάβαση στο περιεχόμενο