Στρατευμένοι

Στρατευμένοι

Προστασία από ΑπόλυσηΜισθός Χρόνου ΣτράτευσηςΆδεια κατά τη Στράτευση

Προστασία από Απόλυση

Επιστροφή

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του κωδικοποιημένου Ν.3514/1928 (Π.Δ. 8/13-12-28) όπως ισχύει, η στράτευση του εργαζόμενου που υπηρετεί πάνω από έξι (6) μήνες σε οποιαδήποτε επιχείρηση, δεν αποτελεί λόγο λύσης της σύμβασης εργασίας του, με οποιονδήποτε τρόπο και αν έχει συναφθεί αυτή. Συνεπώς, κατά το χρόνο στράτευσης μισθωτού, η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή και επανέρχεται σε λειτουργία από την αποστράτευση αυτού. Η απόλυσή του κατά το διάστημα αυτό απαγορεύεται.

Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3514/1928 ο εργοδότης υποχρεούται να επαναπροσλάβει τον αποστρατευθέντα μισθωτό και να τον απασχολήσει στην εργασία του τουλάχιστον επί ένα (1) χρόνο.

Για να διατηρήσει το δικαίωμα επιστροφής στην επιχείρηση ο αποστρατευμένος μισθωτός, πρέπει εντός μηνός από την αποστράτευσή του να δηλώσει στον εργοδότη του ότι προτίθεται να αναλάβει και πάλι εργασία σε αυτόν, εντός δε άλλων 15 ημερών από τη δήλωσή του αυτή, οφείλει να προσέλθει και να αναλάβει υπηρεσία. Αν δεν τηρήσει τις προθεσμίες αυτές, ο μισθωτός χάνει το δικαίωμα επαναπροσλήψεως.

Ωστόσο, αν ο εργοδότης, παρά την απαγόρευση που ορίζει ο Νόμος, απολύσει τον εργαζόμενο -στρατευμένο χωρίς δικαιολογημένη αιτία, τότε ο εργαζόμενος δικαιούται να λάβει την αποζημίωση που προβλέπεται από τον Ν.2112/1920 για τους ιδιωτικούς υπαλλήλους και το Β.Δ. 16/18.07.1920 για τους εργατοτεχνίτες και επιπλέον ειδική αποζημίωση ίση με τις αποδοχές έξι (6) μηνών. Η ειδική αποζημίωση υπολογίζεται βάση των αποδοχών του μισθωτού κατά την ημέρα απόλυσης του υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης.

Η δικαιολογημένη αιτία της απόλυσης κρίνεται από Ειδική Επιτροπή. Η υπέρ του εργοδότη απόφαση της Επιτροπής, δεν τον απαλλάσσει από την υποχρέωση καταβολής της νόμιμης, κατά τον Ν.2112/1920 και το Β.Δ. 16/1920, αποζημίωσης, τον απαλλάσσει όμως από την καταβολή της επιπλέον αποζημίωσης.

Η εφαρμογή του παραπάνω Νόμου προϋποθέτει ότι η σύμβαση εργασίας είναι αορίστου χρόνου. Όσον αφορά τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου, η στράτευση αποτελεί λόγο αναστολής της σύμβασης, η οποία συνεχίζεται για τον υπολειπόμενο μετά την αποστράτευση του μισθωτού χρόνο, οπότε και λύεται αυτοδικαίως.

Χρόνος έναρξης Προστασίας

Η προστασία του στρατευόμενου μισθωτού αρχίζει από την ημερομηνία έκδοσης της στρατιωτικής διαταγής. Επομένως, αν καταγγελθεί η σύμβαση του μισθωτού πριν την κατάταξη του αλλά μετά την χρονολογία της πρόσκλησης του υπό τα όπλα, η καταγγελία είναι άκυρη έστω και αν ο εργοδότης αγνοούσε την πρόσκληση.

Μετάβαση στο περιεχόμενο