Διανομή Προϊόντων-Αντικειμένων

Διανομή Προϊόντων-Αντικειμένων

Μοτοσυκλέτες και Μοτοποδήλατα Ιδιοκτησίας ΕπιχειρήσεωνΜοτοσυκλέτες και Μοτοποδήλατα Ιδιοκτησίας Εργαζομένων

Μοτοσυκλέτες και Μοτοποδήλατα Ιδιοκτησίας Επιχειρήσεων

Επιστροφή

Σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως 6, του άρθρου 56, του Ν. 4611/2019, ο εργοδότης οφείλει, εφόσον έχει την ιδιοκτησία, νομή ή κατοχή, του εξοπλισμού (μοτοποδήλατο ή μοτοσυκλέτα), που οι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν για τη μεταφορά ή διανομή προϊόντων & αντικειμένων, να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα προσαρμογής και συντήρησης τους, ώστε να διασφαλίζεται η υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων.

Επίσης ο εργοδότης εφοδιάζει με τον κατάλληλο εξοπλισμό προστασίας τους εργαζομένους (προστατευτικό κράνος, πανωφόρι, γάντια, πανωφόρι κατάλληλο για την προστασία του αναβάτη, αδιάβροχη προστασία και ανακλαστικό γιλέκο κ.τ.λ.).

Τα προβλεπόμενα μέτρα δεν επιβαρύνουν οικονομικά τον εργαζόμενο αλλά μόνον τον εργοδότη και ό,τι άλλο απαιτείται για την διασφάλιση της άριστης λειτουργίας του. Ο εργοδότης λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ώστε να παρέχονται στους εργαζομένους επαρκείς πληροφορίες και γραπτές οδηγίες χρήσης του εξοπλισμού.

Αρμόδια όργανα για την εφαρμογή των ανωτέρω, είναι οι Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία και οι Ειδικοί Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία της Επιθεώρησης Εργασίας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο