Ανωτέρα Βία

Ανωτέρα Βία

Ανωτέρα ΒίαΥπερημερία ΕργοδότηΠροσωρινή - Οριστική Διακοπή Λειτουργίας της Επιχείρησης

Προσωρινή – Οριστική Διακοπή Λειτουργίας της Επιχείρησης

Επιστροφή

Σε περίπτωση περιστατικού ανωτέρας βίας είναι δυνατόν να επέλθει είτε προσωρινή είτε οριστική διακοπή της λειτουργίας μιας επιχείρησης.

  • Περίπτωση προσωρινής διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης

Εφ’ όσον η λειτουργία της επιχείρησης παύσει προσωρινώς και για μικρό χρονικό διάστημα, ο εργοδότης, κατά το διάστημα αυτό, απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής αποδοχών στον εργαζόμενο.

Η διάρκεια του προσωρινού ή μικρού χρονικού διαστήματος καθορίζεται κατά δικαία κρίση, βάσει των αρχών της καλής πίστης, λαμβανομένων υπόψη των συναλλακτικών ηθών και του κοινωνικού ή οικονομικού σκοπού του δικαιώματος (άρθρα 200, 288 και 281 Α.Κ.).

Από το χρονικό σημείο επαναλειτουργίας της επιχείρησης και μετά, ο εργοδότης υποχρεούται να αποδέχεται τις πραγματικές και προσηκόντως προσφερόμενες υπηρεσίες του εργαζόμενου, διαφορετικά περιέρχεται σε κατάσταση υπερημερίας και υποχρεούται στην καταβολή αποδοχών στον εργαζόμενο, σύμφωνα με το άρθρο 656 Α.Κ.

  • Περίπτωση οριστικής διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης

Εφ’ όσον η λειτουργία της επιχείρησης παύσει οριστικώς και πλήρως και ο εργοδότης αποφασίσει να προβεί σε καταγγελία των συμβάσεων εργασίας, δεδομένου ότι η διακοπή των εργασιών της επιχειρήσης, έστω και από ανώτερη βία, δεν συνεπάγεται την αυτόματη λύση των συμβάσεων εργασίας, τότε υποχρεούται να καταγγείλει εγγράφως τις συμβάσεις εργασίας και να καταβάλει στους απολυόμενους εργαζόμενους τα 2/3 της νόμιμης αποζημίωσης, όταν είναι ασφαλισμένος έναντι του περιστατικού ανωτέρας βίας (αρθ. 4. Ν. 4558/1930).

Ο εργοδότης απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης στον απολυόμενο εργαζόμενο, μόνο εφ’ όσον δεν τυγχάνει ασφαλισμένος έναντι του περιστατικού ανωτέρας βίας, δεν απαλλάσσεται όμως και από την υποχρέωση της τήρησης του έγγραφου τύπου της καταγγελίας, αλλιώς η απόλυση είναι άκυρη (παρ. 3, αρθ. 5, Ν. 3198/1955). Στο έγγραφο της καταγγελίας πρέπει να αναφέρεται ότι αιτία της απόλυσης είναι η διακοπή της λειτουργίας της επιχείρησης λόγω περιστατικού ανωτέρας βίας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο