Απασχόληση Αλλοδαπών

Απασχόληση Αλλοδαπών

Κοινοτικοί ΕργαζόμενοιΕργαζόμενοι - Υπήκοοι Τρίτων ΧωρώνΕιδικές Περιπτώσεις Εργασίας Πολιτών Τρίτων Χωρών

Κοινοτικοί Εργαζόμενοι

Επιστροφή

Ισχύει το άρθρο 8 του Π.Δ. 106/2007 για τη χορήγηση βεβαίωσης εγγραφής στους πολίτες της Ένωσης που πρόκειται να διαμείνουν στην Ελλάδα για χρονικό διάστημα άνω των τριών μηνών από τις αστυνομικές αρχές του τόπου κατοικίας τους, στις οποίες οφείλουν να προσκομίζουν μεταξύ άλλων: (α) ακριβές φωτοαντίγραφο ισχύοντος δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου και (β) βεβαίωση πρόσληψης από τον εργοδότη (με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του) ή άλλο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει απασχόληση σε μισθωτή δραστηριότητα.

Μετάβαση στο περιεχόμενο