Υπέρβαση Χρονικών Ορίων

Υπέρβαση Χρονικών Ορίων

ΥπερεργασίαΥπερωριακή ΑπασχόλησηΕργασία κατά την Έκτη Ημέρα της Εβδομάδας (κατά παράβαση του πενθημέρου)

Εργασία κατά την Έκτη Ημέρα της Εβδομάδας (κατά παράβαση του πενθημέρου)

Επιστροφή

Η εργασία που παρέχεται την έκτη ημέρα της εβδομάδας, κατά παράβαση του συστήματος πενθήμερης εργασίας, ανεξάρτητα από τις προβλεπόμενες κυρώσεις, αμείβεται με το καταβαλλόμενο ημερομίσθιο προσαυξημένο κατά τριάντα τοις εκατό (30%) (αρθ. 8, Ν. 3846/2010). Οι ώρες απασχόλησης κατά την έκτη ημέρα επί πενθήμερου (εφόσον δεν υπερβαίνει τις 8 ώρες) δεν συνυπολογίζονται στα επιτρεπόμενα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, όρια υπερωριακής απασχόλησης.

Την προσαύξηση αυτή δεν δικαιούνται οι απασχολούμενοι σε ξενοδοχειακές και επισιτιστικές επιχειρήσεις (αρθ. 8, Ν. 3846/2010).

Μετάβαση στο περιεχόμενο