Απόσπαση Εργαζομένων στις Οδικές Μεταφορές

Απόσπαση Εργαζομένων στις Οδικές Μεταφορές

Ερωτήσεις και Απαντήσεις σχετικά με την Απόσπαση Οδηγών σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΕ) 2020/1057 στο Πλαίσιο των Εμπορευματικών ΜεταφορώνΧρονικά Όρια Εργασίας στις Οδικές ΜεταφορέςΑπόσπαση Οδηγών στον Τομέα των Οδικών Μεταφορών και Δήλωση Απόσπασης

Απόσπαση Οδηγών στον Τομέα των Οδικών Μεταφορών και Δήλωση Απόσπασης

Επιστροφή

Αποσπασμένος εργαζόμενος, θεωρείται ο οδηγός που πραγματοποιεί διεθνείς οδικές εμπορευματικές μεταφορές στο έδαφος κράτους-μέλους ΕΕ, άλλου από το Κράτος-Μέλος εγκατάστασης της επιχείρησης.

Από τις 2 Φεβρουαρίου 2022, οι αποσπασμένοι οδηγοί που εκτελούν τις ακόλουθες εργασίες στον τομέα των διεθνών οδικών μεταφορών εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της προστασίας που παρέχεται από την Οδηγία 96/71/ΕΚ (όπως ισχύει σήμερα).

Οι εν λόγω μεταφορές περιλαμβάνουν:

1. Διασυνοριακές μεταφορές (μεταξύ κρατών-μελών, ή κράτους-μέλους και τρίτης χώρας, όπου καμία από τις δύο χώρες δεν είναι η χώρα εγκατάστασης του μεταφορέα).

2. Ενδομεταφορές (εθνικές μεταφορές που εκτελούνται σε προσωρινή βάση εντός του εδάφους κράτους μέλους υποδοχής).

Κατ’ εξαίρεση, ένας οδηγός δεν θεωρείται αποσπασμένος, όταν πραγματοποιεί:

i) Διεθνείς διμερείς μεταφορές (bilateral) εμπορευμάτων από το κράτος μέλος εγκατάστασης σε άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα και αντίστροφα.

ii) Συγκεκριμένο αριθμό επιπλέον δραστηριοτήτων φόρτωσης ή/και εκφόρτωσης στα κράτη μέλη ή στις τρίτες χώρες που διασχίζει (δηλαδή διασυνοριακές μεταφορές).

Με ισχύ από τις 2 Φεβρουαρίου 2022 και βάση την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) Αριθμ. Φ.451/107877 (ΦΕΚ Β΄1765/12-04-2022), του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών,  κατά τη διάρκειά της απόσπασης, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να εγγυώνται στους εργαζόμενους οδηγούς που αποσπούν στην Ελλάδα, βάσει της αρχής της ίσης μεταχείρισης, και ανεξάρτητα από το δίκαιο που διέπει τη σχέση εργασίας τους, την εφαρμογή των όρων εργασίας που καθορίζονται από τα ακόλουθα:

– τις μέγιστες περιόδους εργασίας και τις ελάχιστες περιόδους ανάπαυσης

– την ελάχιστη διάρκεια της ετήσιας κανονικής άδειας με αποδοχές

– όλα τα βασικά στοιχεία των αποδοχών, όπως ορίζονται στην εθνική νομοθεσία ή στις καθολικά ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις στο εν λόγω κράτος, για τον κατώτατο μισθό στις Οδικές Μεταφορές στην Ελλάδα, βλέπε εδώ

– την προστασία των παιδιών, των νέων και των γυναικών που βρίσκονται σε κατάσταση εγκυμοσύνης ή λοχείας κατά την εργασία

– την ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών και την εν γένει μη διάκριση στην εργασία

– την τοποθέτηση εργαζόμενων σε έμμεσο εργοδότη από επιχειρήσεις προσωρινής απασχόλησης ή επιχειρήσεις που διαθέτουν εργαζόμενους

– τις συνθήκες στέγασης των εργαζόμενων, όταν παρέχονται από τον εργοδότη σε εργαζόμενους μακριά από τον συνήθη τόπο εργασίας τους,

– την πρόσθετη αποζημίωση για εκτός έδρας διανυκτέρευση για την κάλυψη των εξόδων ταξιδιού, διατροφής και στέγης των εργαζόμενων που βρίσκονται εκτός της χώρας τους για επαγγελματικούς λόγους (εφαρμόζεται αποκλειστικά για τα έξοδα ταξιδιού, διατροφής και στέγης αποσπασμένων εργαζόμενων στο έδαφος της Ελλάδας όταν υποχρεούνται να ταξιδέψουν από και προς τον συνήθη τόπο εργασίας τους τόσο εντός της Ελλάδας όσο και σε άλλο κράτος μέλος κατά τη χρονική περίοδο της απόσπασης)

– την προστασία της επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας

  • Προηγούμενη δήλωση απόσπασης:

Πριν από την απόσπαση, ο μεταφορέας (ή ο εργοδότης) πρέπει να υποβάλει επίσημη δήλωση απόσπασης στις αρχές του κράτους μέλους ή των κρατών μελών στα οποία θα αποσπαστεί ο οδηγός (το αργότερο κατά την έναρξη της απόσπασης).Η δήλωση πρέπει να υποβληθεί χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική πολύγλωσση δημόσια διεπαφή που συνδέεται με το σύστημα πληροφοριών για την εσωτερική αγορά (IMI). Η διαδικτυακή πύλη και το εκπαιδευτικό υλικό σχετικά με τη χρήση της διαδικτυακής πύλης για την υποβολή δηλώσεων απόσπασης είναι διαθέσιμα στον σύνδεσμο Πληροφορίες για το σύστημα εσωτερικής αγοράς. Πρόσθετη βοήθεια είναι επίσης διαθέσιμη από την ομάδα υποστήριξης του ΙΜΙ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, βλέπε εδώ. 

Μετάβαση στο περιεχόμενο