Νυχτερινά

Νυχτερινά

ΓενικάΑμοιβή Nυχτερινής Eργασίας

Αμοιβή Nυχτερινής Eργασίας

Επιστροφή

Όπως προκύπτει από τις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις 18310/1946 και 25825/1951, όλοι οι μισθωτοί που απασχολούνται κατά τις νυχτερινές ώρες, είτε καθ’ όλο το χρονικό διάστημα της νύχτας, είτε μόνο σε ορισμένες νυχτερινές ώρες, ανεξάρτητα αν πρόκειται για συνεχή ή έκτακτη απασχόληση, δικαιούνται της προσαύξησης επί του νομίμου ωρομισθίου τους κατά είκοσι πέντε τοις εκατό (25%).

Απαγορεύεται ο συμψηφισμός της προσαύξησης της νυχτερινής εργασίας μονομερώς από τον εργοδότη, με τις υπέρτερες των νομίμων καταβαλλόμενες αποδοχές, εκτός εάν έχει υπάρξει ειδική συμφωνία μεταξύ εργοδότη και μισθωτού για συμψηφισμό.

Μετάβαση στο περιεχόμενο