Δώρο Πάσχα

Δώρο Πάσχα

Δικαιούχοι / Χρόνος ΚαταβολήςΜερική / Διαλείπουσα Απασχόληση

Μερική / Διαλείπουσα Απασχόληση

Επιστροφή

Μερική Απασχόληση

Το άρθρο 59 παρ. 9 και 17 του Ν. 4635/2019, προβλέπει ότι οι αποδοχές των εργαζομένων με σύμβαση ή σχέση εργασίας μερικής απασχόλησης υπολογίζονται όπως και οι αποδοχές του αντίστοιχου εργαζόμενου με πλήρη απασχόληση και αντιστοιχούν στις ώρες εργασίες της μερικής απασχόλησης. Επομένως, εφαρμόζονται και για τους μερικώς απασχολούμενους όλες οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Με βάση τα παραπάνω, οι εργαζόμενοι που απασχολούνται καθημερινά λιγότερες ώρες σε σχέση με τη πλήρη απασχόληση, θα λάβουν ως Δώρο Πάσχα όσα ημερομίσθια λαμβάνει και ο εργαζόμενος με πλήρη απασχόληση έχοντας όμως ως βάση υπολογισμού τις μειωμένες αποδοχές και αναλόγως με τον χρόνο απασχόλησης του από 01 Ιανουαρίου έως 30 Απριλίου.

Διαλείπουσα απασχόληση

Οι εργαζόμενοι που απασχολούνται με διαλείπουσα απασχόληση, δηλαδή λιγότερες των 5 (επί πενθημέρου) ή των 6 (επί εξαήμερου) ημερών την εβδομάδα, δικαιούνται Δώρο Πάσχα 2 ημερομίσθια για κάθε 13 πραγματοποιηθέντα ημερομίσθια μέσα στο διάστημα από 01 Ιανουαρίου έως 30 Απριλίου.

Μετάβαση στο περιεχόμενο