Λοιπές Άδειες

Λοιπές Άδειες

Άδεια ΕξετάσεωνΆδεια Λόγω Θανάτου ΣυγγενούςΆδεια για Μεταγγίσεις ΑίματοςΕιδική Άδεια Λόγω Αιμοληψίας ή Λήψης ΑιμοπεταλίωνΆδεια Λόγω AIDSΆδεια Άνευ ΑποδοχώνΆδεια ΑναπήρωνΆδεια ΣυνδικαλιστώνΆδεια Επιμόρφωσης Συνδικαλιστικών ΣτελεχώνΕιδική Άδεια Ασθένειας Εργαζόμενων Λόγω Νόσησης από τον Κορωνοϊό COVID-19

Άδεια Συνδικαλιστών

Επιστροφή

Το άρθρο 17 του Ν. 1264/1982, όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 90 του Ν. 4808/2021, προβλέπει την υποχρέωση του εργοδότη να διευκολύνει τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων, των Ελεγκτικών Επιτροπών και τους αντιπροσώπους των πρωτοβάθμιων στις δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Την ίδια υποχρέωση έχει και για τα Διοικητικά Συμβούλια, τις Ελεγκτικές Επιτροπές και τους αντιπροσώπους των δευτεροβάθμιων στις τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις, όπως και για τα Διοικητικά Συμβούλια και τις Ελεγκτικές Επιτροπές των τριτοβάθμιων οργανώσεων.

Ο χρόνος απουσίας των εργαζομένων θεωρείται ως χρόνος πραγματικής εργασίας για όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από την εργασιακή και ασφαλιστική σχέση. Σε περίπτωση που οι συνδικαλιστικές άδειες είναι άνευ αποδοχών, οι ασφαλιστικές εισφορές των συνδικαλιστικών στελεχών για το χρόνο της συνδικαλιστικής τους άδειας, καταβάλλονται από την οργάνωσή τους.

Οι άδειες απουσίας για την άσκηση συνδικαλιστικής δράσης, ορίζονται ως εξής:

Τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις (Συνομοσπονδίες)

 • τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της πιο αντιπροσωπευτικής τριτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης, δικαιούνται άδεια με αποδοχές για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους
 • τα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής, ή αλλιώς του προεδρείου των μη αντιπροσωπευτικότερων τριτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων, δικαιούνται άδεια τριάντα (30) ημερών ετησίως χωρίς αποδοχές
 • τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής και της Γραμματείας της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων δικαιούνται άδεια χωρίς αποδοχές για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους.

Δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις (Ομοσπονδίες – Εργατικά Κέντρα)

 • ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας Εργατικού Κέντρου/Ομοσπονδίας, εφόσον οι υπαγόμενες σε αυτά πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις, έχουν πάνω από 10.000 ψηφίσαντα μέλη, δικαιούνται άδεια με αποδοχές για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους
 • ο Πρόεδρος Εργατικού Κέντρου/Ομοσπονδίας, εφόσον οι υπαγόμενες σε αυτά πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν από 1.501 ως 10.000 ψηφίσαντα μέλη, δικαιούται άδεια με αποδοχές για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία του
 • ο Πρόεδρος Εργατικού Κέντρου/Ομοσπονδίας, εφόσον οι υπαγόμενες σε αυτά πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν έως 1.500 μέλη, δικαιούται άδεια δεκαπέντε (15) ημερών μηνιαίως με αποδοχές
 • ο Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας και ο Ταμίας των Διοικητικών Συμβουλίων των πιο αντιπροσωπευτικών δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων, δικαιούνται άδεια δεκαπέντε (15) ημερών μηνιαίως χωρίς αποδοχές
 • τα υπόλοιπα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των πιο αντιπροσωπευτικών δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων, δικαιούνται άδεια εννέα (9) ημερών μηνιαίως χωρίς αποδοχές
 • ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου για την αμέσως επόμενη, της πιο αντιπροσωπευτικής, δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση, εφόσον αυτή έχει πάνω από 10.000 ψηφίσαντα μέλη, δικαιούται άδεια τριάντα (30) ημερών ετησίως χωρίς αποδοχές
 • ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου για την αμέσως επόμενη, της πιο αντιπροσωπευτικής, δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση, εφόσον αυτή έχει 1.501 ως 10.000 ψηφίσαντα μέλη, δικαιούται άδεια τριάντα (30) ημερών ετησίως χωρίς αποδοχές
 • ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας και ο Ταμίας, προκειμένου για τη δεύτερη αντιπροσωπευτικότερη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση, δικαιούνται άδεια πέντε (5) ημερών μηνιαίως χωρίς αποδοχές
 • τα υπόλοιπα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων της δεύτερης αντιπροσωπευτικότερης δευτεροβάθμιας οργάνωσης, δικαιούνται άδεια τρεις (3) ημερών μηνιαίως χωρίς αποδοχές

Πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις (Σωματεία)

 • ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων, αν τα μέλη της οργάνωσης είναι 500 και άνω, δικαιούνται άδεια πέντε (5) ημερών μηνιαίως χωρίς αποδοχές
 • ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων, αν τα μέλη της οργάνωσης είναι λιγότερα από 500, δικαιούνται άδεια τριών (3) ημερών μηνιαίως χωρίς αποδοχές
 • ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας, της δεύτερης αντιπροσωπευτικότερης επιχειρησιακής συνδικαλιστικής οργάνωσης, της οποίας τα μέλη είναι 500 και άνω, δικαιούνται ως άδεια το 1/3 των ημερών που δικαιούνται τα συνδικαλιστικά στελέχη της πιο αντιπροσωπευτικής συνδικαλιστικής οργάνωσης, χωρίς αποδοχές
 • ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας, της δεύτερης αντιπροσωπευτικότερης, επιχειρησιακής συνδικαλιστικής οργάνωσης, της οποίας τα μέλη είναι λιγότερα από 500, δικαιούνται ως άδεια το 1/3 των ημερών που δικαιούνται τα συνδικαλιστικά στελέχη της πιο αντιπροσωπευτικής συνδικαλιστικής οργάνωσης, χωρίς αποδοχές.

Επιπροσθέτως οι αντιπρόσωποι στις δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις και στα Ευρωπαϊκά Συμβούλια Εργαζομένων δικαιούνται συνδικαλιστική άδεια χωρίς αποδοχές για όλη τη διάρκεια των συνεδρίων που συμμετέχουν.

Η συνδικαλιστική άδεια είναι ανεξάρτητη από την ετήσια άδεια ανάπαυσης ή από άλλες ειδικές άδειες που προβλέπονται από νόμο, ΣΣΕ, κλπ. και δεν συμψηφίζεται με αυτές.

Για την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης, το συνδικαλιστικό στέλεχος που επιθυμεί να κάνει χρήση συνδικαλιστικής άδειας, οφείλει να ενημερώσει τον εργοδότη εγγράφως με οποιονδήποτε τρόπο, ακόμη και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το αργότερο κατά την εβδομάδα που προηγείται της έναρξης της συνδικαλιστικής άδειας. Ωστόσο σε επείγουσες περιπτώσεις, που είναι αντικειμενικά αδυνατή η έγκαιρη ενημέρωση, η συνδικαλιστική άδεια μπορεί να εκκινήσει αμέσως μετά την πρότερη ενημέρωση του εργοδότη.

Η ενημέρωση του εργοδότη περιορίζεται στην ανακοίνωση του χρόνου έναρξης και λήξης της συνδικαλιστικής άδειας και απαγορεύεται να περιλαμβάνει τον συγκεκριμένο λόγο για τον οποίο αυτή λαμβάνεται. Σε καμία περίπτωση ο εργοδότης δεν εγκρίνει τη συνδικαλιστική άδεια, η οποία απλώς του ανακοινώνεται.

Μετάβαση στο περιεχόμενο