Διαγωνισμοί

Διαγωνισμοί

12/02/2021

Προσωρινός αξιολογικός πίνακας κατάταξης και απορριπτέοι της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2020

Επιστροφή

Ανάρτηση του προσωρινού αξιολογικού πίνακα κατάταξης και των απορριπτέων της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2020, για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαοκτώ (18) ατόμων για την κάλυψη αναγκών φύλαξης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Κατά των προσωρινών πινάκων επιτρέπεται στους ενδιαφερομένους η άσκηση ένστασης στο ΑΣΕΠ μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών, η οποία αρχίζει την 13/02/2021 και λήγει την 22/02/2021.

Λήψη Εγγράφου
Λήψη Εγγράφου
Μετάβαση στο περιεχόμενο