Διαγωνισμοί

Διαγωνισμοί

22/11/2020

Προσωρινός αξιολογικός πίνακας κατάταξης και απορριπτέοι της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2020

Επιστροφή

Προσωρινός αξιολογικός πίνακας κατάταξης και απορριπτέοι της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2020, για την πρόσληψη δεκαπέντε (15) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
Κατά των προσωρινών πινάκων επιτρέπεται στους ενδιαφερομένους η άσκηση ένστασης στο ΑΣΕΠ μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών, η οποία αρχίζει την 23.11.2020 και λήγει την 02.12.2020.

Λήψη Εγγράφου
Λήψη Εγγράφου
Μετάβαση στο περιεχόμενο