Διαγωνισμοί

Διαγωνισμοί

15/10/2020

Προκήρυξη του διαγωνισμού ΣΟΧ 1/2020, για την πρόσληψη 15 ατόμων σε θέσεις προσωπικού καθαριότητας

Επιστροφή

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση Ανακοίνωσης υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2020 (Α.Δ.Α.: 682Ψ46ΜΤΛΚ-Σ4Κ) για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, που εδρεύει στην Αθήνα (Δ. Αθηναίων) του Νομού Αττικής.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.8 και να την υποβάλουν, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (ypekyp.soh@ypakp.gr), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Σταδίου 29, Τ.Κ. 101 10 Αθήνα, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού & Υπηρεσιών, υπ’ όψιν κ. Β. Γεωργακάκη ή κ. Γ. Ευσταθίου (τηλ. επικοινωνίας : 213-1516218, 213-1516131 αντίστοιχα), εντός 10 ημερών από τη δημοσίευση της σχετικής Ανακοίνωσης, ήτοι μέχρι και τη Δευτέρα 26/10/2020.

Λήψη Εγγράφου
Μετάβαση στο περιεχόμενο