Διαγωνισμοί

Διαγωνισμοί

09/12/2020

Προκήρυξη του διαγωνισμού ΣΟΧ 2/2020, για την πρόσληψη 18 φυλάκων

Επιστροφή

Ανακοίνωση υπ’ αριθ. ΣΟΧ 2/2020, για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ)
(άρθρο 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει και άρθρο όγδοο του Ν. 4506/2017)
Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της Ανακοίνωσης υπ’ αριθ. ΣΟΧ 2/2020 (Α.Δ.Α.: 6Θ8846ΜΤΛΚ-5ΦΔ) για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαοκτώ (18) ατόμων για την κάλυψη αναγκών φύλαξης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, που εδρεύει στην Αθήνα (Δ. Αθηναίων) του Νομού Αττικής.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.9 και να την υποβάλουν, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (ypekyp.soh@ypakp.gr), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Σταδίου 29, Τ.Κ. 101 10 Αθήνα, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού & Υπηρεσιών, υπ’ όψιν κ. Β. Γεωργακάκη ή κ. Γ. Ευσταθίου (τηλ. επικοινωνίας : 213-1516218, 213-1516131 αντίστοιχα), εντός 10 ημερών από τη δημοσίευση της σχετικής Ανακοίνωσης, ήτοι μέχρι και τη Δευτέρα 21/12/2020.

Λήψη Εγγράφου
Μετάβαση στο περιεχόμενο