Ατυχήματα Μεγάλης Έκτασης

Ατυχήματα Μεγάλης Έκτασης

Aντιμετώπιση Kινδύνων από Aτυχήματα Mεγάλης Έκτασης σε Eγκαταστάσεις ή Μονάδες, Λόγω της Ύπαρξης Επικίνδυνων ΟυσιώνYπεράκτιες Εργασίες Έρευνας και Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων

Aντιμετώπιση Kινδύνων από Aτυχήματα Mεγάλης Έκτασης σε Eγκαταστάσεις ή Μονάδες, Λόγω της Ύπαρξης Επικίνδυνων Ουσιών

Επιστροφή

Κ.Υ.Α 172058/2016 (ΦΕΚ 354/Β’ 17.2.2016) Καθορισμός κανόνων, μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες, λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2012/18/ΕΕ «για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζομένων με επικίνδυνες ουσίες και για την τροποποίηση και στη συνέχεια την κατάργηση της οδηγίας 96/82/ΕΚ του Συμβουλίου» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012. Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 12044/613/2007 (Β΄376), όπως διορθώθηκε (Β΄2259/2007).

Μετάβαση στο περιεχόμενο