Εργατικό Ατύχημα/Επαγγελματική Ασθένεια

Εργατικό Ατύχημα/Επαγγελματική Ασθένεια

Εργατικό ΑτύχημαΥποχρέωση Αναγγελία Εργατικού ΑτυχήματοςΔιαδικασία Αναγγελίας Εργατικού ΑτυχήματοςΥποχρέωση Τήρησης Βιβλίου Εργατικών ΑτυχημάτωνΥποχρέωση Τήρησης Καταλόγου Εργατικών ΑτυχημάτωνΑσθένεια που οφείλεται στην εργασία - Υποχρέωση Αναγγελίας

Ασθένεια που οφείλεται στην εργασία – Υποχρέωση Αναγγελίας

Επιστροφή

Η επαγγελματική ασθένεια ορίζεται με δύο διαφορετικούς τρόπους:
Σύμφωνα με τον ορισμό που δίνει η επιστήμη της ιατρικής, επαγγελματική ασθένεια είναι η νόσος που σχετίζεται με το είδος των κινδύνων στους οποίους εκτέθηκε ο πάσχων λόγω της εργασίας του. Είναι κάθε νόσος που αποδεδειγμένα, στη βάση ιατρικών κριτηρίων, μπορεί να αποδοθεί στο είδος της εργασίας και τους κινδύνους στους οποίους λόγω της εργασίας έχει εκτεθεί ο εργαζόμενος.
Ο δεύτερος ορισμός βασίζεται στην ασφαλιστική πραγματικότητα που ισχύει στην κάθε χώρα. Δηλαδή, επαγγελματική ασθένεια είναι η νόσος που αναγνωρίζεται ως τέτοια από το ισχύον ασφαλιστικό σύστημα, με τους όρους και τους περιορισμούς που κάθε φορά αυτό θέτει.

Στην χώρα μας ο ιατρός εργασίας υποχρεούται να αναγγέλλει μέσω της επιχείρησης στην Επιθεώρηση Εργασίας ασθένειες των εργαζομένων που οφείλονται στην εργασία.

Σχετική νομοθεσία:

Ν. 3850/2010 Άρθρα 18 &19,
«Εισαγωγή στις βασικές έννοιες της ΥΑΕ» της Αριθ. οικ. 48416/2564 ΦΕΚ3757 Β΄/25.10.2017
Άρθρα 8  & 34  του Α.Ν.1846/51 ΦΕΚ 179/Α/1-8-1951
«Περί αντικαταστάσεως του άρθρου 40 του Κανονισμού ασθενείας του ΙΚΑ» ΦΕΚ132/Β/12.2.1979
ΠΔ 41/2012

Λήψη Εγγράφου
Λήψη Εγγράφου

Μετάβαση στο περιεχόμενο