Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης

Χρήση του διαδικτυακού τόπου

Ο παρών διαδικτυακός τόπος της Επιθεώρησης Εργασίας, διατηρεί και προσφέρει προς χρήση το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες του, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους χρήσης, τους οποίους ο χρήστης καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να τους αποδεχτεί πριν προβεί σε επίσκεψη και χρήση των ιστοσελίδων και των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου. Η πλοήγηση και παραμονή στον παρόντα διαδικτυακό τόπο θεωρείται έμπρακτη αποδοχή των όρων αυτών.

Οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του διαδικτυακού τόπου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Επιθεώρησης Εργασίας και του χρήστη/επισκέπτη των ιστοσελίδων και υπηρεσιών του και δεσμεύει μόνο αυτούς. Η Επιθεώρηση Εργασίας διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει τους όρους χρήσης αυτού, οποτεδήποτε κρίνει τούτο αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, μέσω αυτού του διαδικτυακού τόπου, πάντα σε συμφωνία με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Καμία τροποποίηση αυτών των όρων χρήσης δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν αποτελεί μέρος αυτής της συμφωνίας εάν δεν εκφράζεται εγγράφως και δεν ενσωματωθεί στους παρόντες όρους χρήσης. Αρμόδια για την επίλυση κάθε ανακύπτουσας διαφοράς είναι τα δικαστήρια της Αθήνας, ενώ εφαρμοστέο δίκαιο είναι το ελληνικό δίκαιο.

Εκτός εάν άλλως ορίζεται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο, οι παρακάτω όροι χρήσης τίθενται άμεσα εν ισχύ στο σύνολό τους.

Η χρήση του διαδικτυακού τόπου της Επιθεώρησης Εργασίας πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο χρήστης/επισκέπτης αυτού του διαδικτυακού τόπου υποχρεούται να τον χρησιμοποιεί σύμφωνα με το νόμο, και τους παρόντες όρους χρήσης. Ο χρήστης/επισκέπτης αυτού του διαδικτυακού τόπου πρέπει να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία του και να επηρεάσουν αρνητικά ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών της Επιθεώρησης Εργασίας προς τους πολίτες.

Υπερσυνδέσεις προς τον διαδικτυακό τόπο

Η Επιθεώρηση Εργασίας ενθαρρύνει τους χρήστες στη δημιουργία υπερσυνδέσεων προς τον διαδικτυακό του τόπο και οι χρήστες δεν υποχρεούνται να ζητούν την άδεια της Επιθεώρησης Εργασίας για να δημιουργήσουν τέτοιες υπερσυνδέσεις. Ωστόσο, δεν επιτρέπεται να φορτώνονται ιστοσελίδες του διαδικτυακού τόπου της Επιθεώρησης Εργασίας μέσα σε πλαίσια (frames) άλλων διαδικτυακών τόπων. Κάθε ιστοσελίδα της Επιθεώρησης Εργασίας, στην οποία αναφέρεται υπερσύνδεση άλλου διαδικτυακού τόπου, θα πρέπει να φορτώνει σε νέο παράθυρο ή νέα καρτέλα.

Υπερσυνδέσεις σε τρίτους διαδικτυακούς τόπους

Ο παρών διαδικτυακός τόπος περιέχει παραπομπές (υπερσυνδέσμους) σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, με αποκλειστικό σκοπό την πληροφόρηση και διευκόλυνση του χρήστη/επισκέπτη. Η Επιθεώρηση Εργασίας δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και την αξιοπιστία των διαδικτυακών τόπων τρίτων φορέων προς τους οποίους υπάρχουν υπερσυνδέσεις, ούτε υιοθετεί κατ’ ανάγκη τις απόψεις που εκφράζονται σε αυτούς τους διαδικτυακούς τόπους. Δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα, ούτε δύναται να ελέγχει την ανανέωση του περιεχομένου των υπηρεσιών άλλων διαδικτυακών τόπων και ιστοσελίδων τρίτων. Οι τρίτοι – φορείς των διαδικτυακών τόπων υπεύθυνοι κατά το νόμο – φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων τους ή για οποιαδήποτε ζημία μπορεί να προκύψει από τη χρήση τους, όταν ο χρήστης/επισκέπτης του διαδικτυακού τόπου της Επιθεώρησης Εργασίας αποκτά πρόσβαση σε αυτές. Ο χρήστης/επισκέπτης αποδέχεται ότι με την επίσκεψη σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, αποχωρεί από τον διαδικτυακό τόπο της Επιθεώρησης Εργασίας και υπόκειται στους όρους χρήσης αυτών.

Προστασία από κακόβουλο λογισμικό.

Στην Επιθεώρηση Εργασίας καταβάλλεται κάθε προσπάθεια ελέγχου του υλικού που ανεβαίνει στον διαδικτυακό τόπο, καθώς και προστασίας των εξυπηρετητών που τον φιλοξενούν, από προσβολές κακόβουλου λογισμικού. Η Επιθεώρηση Εργασίας δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε μορφή ζημίας, απώλεια, αλλοίωση ή καταστροφή των δεδομένων του λογισμικού (software) ή του υλικού (hardware) του χρήστη που μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια ή έπειτα από χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου. Επίσης, δεν εγγυάται ότι κάθε σχετιζόμενος μ’ αυτόν διαδικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές, μέσω των οποίων κάθε σχετική υπηρεσία τίθεται στη διάθεσή του χρήστη–επισκέπτη, δεν περιέχουν κακόβουλο λογισμικό. Σε κάθε περίπτωση, συστήνεται στους χρήστες να χρησιμοποιούν λογισμικό προστασίας από ιούς και κακόβουλο λογισμικό κάθε φορά που συνδέονται στο Διαδίκτυο.

Δηλώσεις αποποίησης και περιορισμοί ευθύνης διαδικτύου

Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στον διαδικτυακό τόπο της Επιθεώρησης Εργασίας, δημοσιεύονται μετά από συνεννόηση με τις αρμόδιες Διευθύνσεις της Επιθεώρησης Εργασίας. Η Επιθεώρηση Εργασίας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσει τη σωστή λειτουργία των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του, καθώς και την ακρίβεια, ορθότητα, πληρότητα και επικαιρότητα των πληροφοριών που δημοσιεύονται. Ωστόσο, η Επιθεώρηση Εργασίας δεν ευθύνεται για τυχόν ορθογραφικά ή άλλου είδους λάθη κατά τη δημοσίευση των εν λόγω πληροφοριών. Τα περιεχόμενα του διαδικτυακού τόπου παρέχονται «όπως ακριβώς έχουν». Σε καμία περίπτωση η Επιθεώρηση Εργασίας δεν εγγυάται και κατά συνέπεια δεν φέρει ευθύνη (ούτε καν από αμέλεια) για τυχόν απαιτήσεις, νομικής, αστικής ή ποινικής φύσης, ούτε για αποκατάσταση τυχόν οποιαδήποτε ζημίας (θετική, ειδική ή αποθετική), που μπορεί ενδεικτικά να συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κ.λπ.) του χρήστη/επισκέπτη αυτού του διαδικτυακού τόπου ή τρίτων, από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη, τη χρήση του διαδικτυακού τόπου, τυχόν αδυναμία παροχής υπηρεσιών/πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε υπηρεσίες/πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Η Επιθεώρηση Εργασίας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του διαδικτυακού τόπου του, σε καμία, όμως, περίπτωση δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες του διαδικτυακού τόπου, των εξυπηρετητών του, καθώς και το περιεχόμενό του θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς λάθη και ότι οι τυχόν ατέλειες θα διορθώνονται. Σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια, συμπεριλαμβανομένων έμμεσων ή συνεπακόλουθων απωλειών, αλλοίωση ή καταστροφή των δεδομένων ή του λογισμικού (software) ή του υλικού (hardware) του χρήστη, που μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια ή έπειτα από χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου.

Αποκλεισμός προτροπών–συμβουλών

Κανένα μέρος του παρεχόμενου στους χρήστες/επισκέπτες περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου δεν αποτελεί και δεν μπορεί να θεωρηθεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, οδηγία, συμβουλή ή προτροπή για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη, αντιθέτως εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών/επισκεπτών κατόπιν προσωπικής αξιολόγησης να ενεργήσουν με βάση τη δική τους βούληση, αποκλειόμενης οιασδήποτε ευθύνης της Επιθεώρησης Εργασίας.

Δεδομένα χρηστών

Όλα τα δεδομένα που λαμβάνει η Επιθεώρηση Εργασίας μέσω του παρόντος διαδικτυακού τόπου, τα οποία είτε τα αποστέλλουν κατά περίπτωση οι χρήστες ή συγκεντρώνονται κατά την πλοήγηση των χρηστών, υπόκεινται στο νομικό πλαίσιο που διέπει την ιδιωτικότητα των προσωπικών δεδομένων. Χρησιμοποιούνται δε μόνο για το σκοπό για τον οποίο εστάλησαν.

Τα μη προσωπικά στοιχεία μπορεί να περιλαμβάνουν, επίσης, τον τύπο του προγράμματος περιήγησης ιστού (web browser) που χρησιμοποιεί ο χρήστης/επισκέπτης, το είδος του ηλεκτρονικού υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τον πάροχο διαδικτυακών υπηρεσιών (ISP) και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους.

Η Επιθεώρηση Εργασίας δεν φέρει ευθύνη για την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων διαδικτυακών τόπων τρίτων φορέων, στους οποίους ο χρήστης έχει πρόσβαση μέσω υπερσυνδέσμων από τον παρόντα διαδικτυακό τόπο.

Σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διενεργεί η Επιθεώρηση Εργασίας μπορείτε να ενημερωθείτε εδώ.

Τροποποίηση περιεχομένου και υπηρεσιών

Μετά την εξασφάλιση των τυχόν απαιτούμενων εγκρίσεων και πάντα σε συμφωνία με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, η Επιθεώρηση Εργασίας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει νομίμως το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου, καθώς και τις παρεχόμενες υπηρεσίες, με ή χωρίς ενημέρωση προς τους χρήστες.

Προτάσεις–Σχόλια

Ο διαδικτυακός τόπος της Επιθεώρησης Εργασίας αναπτύχθηκε έχοντας ως κύριες σχεδιαστικές αρχές τη χρηστικότητα, τη διαφάνεια στην παρουσίαση των πληροφοριών και την εξυπηρέτηση των χρηστών.

Στην κατεύθυνση αυτή, είναι δεκτά και οι χρήστες ενθαρρύνονται να αποστέλλουν, σχόλια και προτάσεις που θα μπορούσαν να βελτιώσουν το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου και να αναβαθμίσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Συνεπώς, αν έχετε κάποιο σχόλιο, πρόταση ή απορία μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα επικοινωνία.

Η Επιθεώρηση Εργασίας δεν φέρει καμία ευθύνη για τις συνέπειες της επικοινωνίας σε περιοχές αλληλεπίδρασης ή τις συνέπειες που προκύπτουν από τη χρήση του διαδικτυακού τόπου. Η Επιθεώρηση Εργασίας σε καμία περίπτωση δε μπορεί να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή ενστερνίζεται κατά οποιονδήποτε τρόπο τις διατυπωμένες από το χρήστη/επισκέπτη – ως συνέπεια ή αποτέλεσμα της επικοινωνίας – ιδέες, αντιλήψεις και ενέργειες.

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Ο χρήστης που πρόκειται να χρησιμοποιήσει τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Επιθεώρησης Εργασίας, είναι υπεύθυνος για κάθε υποβολή δήλωσης ή στοιχείων που πραγματοποιείται με χρήση των προσωπικών διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης) που του έχουν χορηγηθεί. Η ευθύνη αυτή υφίσταται ακόμα και εάν ο χρήστης αποφασίσει, με δική του ελεύθερη επιλογή, να γνωστοποιήσει τα προσωπικά διαπιστευτήρια του σε τρίτο πρόσωπο (λογιστή κ.λπ.) που χρησιμοποιεί κάποια ηλεκτρονική υπηρεσία για λογαριασμό του.

Ο χρήστης που πρόκειται να χρησιμοποιήσει τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Επιθεώρησης Εργασίας, οφείλει να παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που υποβάλλει, τόσο κατά την αίτηση εγγραφής του, όσο και κατά τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Επιθεώρησης Εργασίας. Οποιαδήποτε ζημία (άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική) προέρχεται από υποβολή ανακριβών στοιχείων, βαρύνει τον ίδιον τον χρήστη και σε καμία περίπτωση η Επιθεώρηση Εργασίας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο