Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Περιεχόμενα

Δήλωση Εφαρμογής

Ορισμοί

Κατηγορίες Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που συλλέγονται

Σκοποί και Νόμιμες Βάσεις Επεξεργασίας

Δικαιώματα Φυσικών Προσώπων

Επικοινωνία Φυσικών Προσώπων

Επικοινωνία με Υπεύθυνο Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων

Αρχές επεξεργασίας

Αρχείο των δραστηριοτήτων επεξεργασίας

Ασφάλεια δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Κατάρτιση προσωπικού

Τροποποίηση

 

Δήλωση Εφαρμογής

H εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) αποτελεί προτεραιότητα για την Επιθεώρηση Εργασίας και τις Υπηρεσίες του.

Ως προσωπικό δεδομένο νοείται: Κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο. Για παράδειγμα σε αυτές τις πληροφορίες περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση κατοικίας, ο αριθμός ταυτότητας, ο κώδικας διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP), οι πληροφορίες για την εργασιακή κατάσταση, και άλλα.

Τα δεδομένα ειδικών κατηγοριών, δηλαδή τα δεδομένα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και τα γενετικά δεδομένα, τα βιομετρικά δεδομένα με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου, τα δεδομένα που αφορούν την υγεία ή τη σεξουαλική ζωή ή τον γενετήσιο προσανατολισμό, λαμβάνουν ειδικότερη προστασία.

Οι κανόνες προστασίας ισχύουν όταν η συλλογή, η χρήση, η αποθήκευση και κάθε άλλη πράξη επί των δεδομένων των φυσικών προσώπων γίνεται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιλαμβάνονται ή πρόκειται να περιληφθούν σε σύστημα αρχειοθέτησης.

Η πολιτική αυτή είναι σύμφωνη με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ (ΓΚΠΔ) και το ισχύον εσωτερικό δίκαιο, καθώς και με τις γνωμοδοτήσεις, οδηγίες, κατευθυντήριες γραμμές, συστάσεις και αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Ορισμοί

 • «Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα»: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.
 • «Επεξεργασία»: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.
 • «Περιορισμός της Επεξεργασίας»: η επισήμανση αποθηκευμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με στόχο τον περιορισμό της επεξεργασίας τους στο μέλλον.
 • «Σύστημα Αρχειοθέτησης»: κάθε διαρθρωμένο σύνολο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία είναι προσβάσιμα με γνώμονα συγκεκριμένα κριτήρια, είτε το σύνολο αυτό είναι συγκεντρωμένο είτε αποκεντρωμένο είτε κατανεμημένο σε λειτουργική ή γεωγραφική βάση.
 • «Υπεύθυνος Επεξεργασίας»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους.
 • «Εκτελών την Επεξεργασία»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας.
 • «Αποδέκτης»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας, στα οποία κοινολογούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε πρόκειται για τρίτον είτε όχι. Ωστόσο, οι δημόσιες αρχές που ενδέχεται να λάβουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο συγκεκριμένης έρευνας σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης ή κράτους μέλους δεν θεωρούνται ως αποδέκτες· η επεξεργασία των δεδομένων αυτών από τις εν λόγω δημόσιες αρχές πραγματοποιείται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες προστασίας των δεδομένων ανάλογα με τους σκοπούς της επεξεργασίας.
 • «Τρίτος»: οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή φορέας, με εξαίρεση το υποκείμενο των δεδομένων, τον υπεύθυνο επεξεργασίας, τον εκτελούντα την επεξεργασία και τα πρόσωπα τα οποία, υπό την άμεση εποπτεία του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία, είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.
 • «Συγκατάθεση» του υποκειμένου των δεδομένων: κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.
 • «Παραβίαση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα»: η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία.
 • «Δεδομένα Ειδικών Κατηγοριών»: δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και η επεξεργασία γενετικών δεδομένων, βιομετρικών δεδομένων με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου, δεδομένων που αφορούν την υγεία ή δεδομένων που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό.

Κατηγορίες Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που συλλέγονται

Η Επιθεώρηση Εργασίας, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της και της λειτουργίας της χάριν του δημοσίου συμφέροντος, συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τόσο πολιτών ή επαγγελματιών που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του ή κάνουν χρήση των υπηρεσιών – εφαρμογών του, όσο και των εργαζομένων του, καθώς επίσης και των εν γένει συνεργατών του, αλλά και λοιπών φυσικών προσώπων με τα οποία συναλλάσσεται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.

Ανάλογα με τη μορφή και τον σκοπό επεξεργασίας ανά αρμοδιότητα, η Επιθεώρηση Εργασίας συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως ενδεικτικά τα ακόλουθα:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ – ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ Δεδομένα που περιλαμβάνονται σε αιτήσεις διενέργειας εργατικής/συμφιλιωτικής διαφοράς, αιτήσεις βεβαιώσεων, αιτήσεις παροχής πληροφοριών και πρόσβασης σε έγγραφα, γνωστοποιήσεις, καταγγελίες, διοικητικές προσφυγές κατά πράξεων επιβολής διοικητικών κυρώσεων, αναφορές, υπεύθυνες δηλώσεις που έχουν υποβάλει εργαζόμενοι / εργοδότες ή που έχουν προσκομίσει ή υποβάλει ηλεκτρονικά με διάφορα δικαιολογητικά, γραπτές εξηγήσεις και άλλα έγγραφα που αφορούν την εργασιακή, οικογενειακή, επαγγελματική, προσωπική κατάστασή τους σε υπηρεσίες της Επιθεώρησης Εργασίας, προκειμένου να ασκηθεί κάποια αρμοδιότητα ή να εκπληρωθεί έννομη υποχρέωση της Επιθεώρησης Εργασίας. Σε αυτή την κατηγορία υπάγονται και οι βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί και οι απαντήσεις που έχουν δοθεί στο πλαίσιο ερευνών που διεξάγονται από την Επιθεώρηση Εργασίας. Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν:

1. Στοιχεία ταυτότητας και δημογραφικά (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο κ.λπ.),

2. Στοιχεία εργασίας και ασφάλισης (ΑΜΚΑ ή ΑΥΠΑ και λοιπά στοιχεία Μητρώου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης αν απαιτούνται),

3. Στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, email κ.λπ.),

4. Δεδομένα υγείας (ιατρικές βεβαιώσεις και γνωματεύσεις, αναγγελίες ασθενειών των εργαζομένων που οφείλονται στην εργασία, συνταγές ιατροφαρμακευτικής αγωγής, στοιχεία εργατικού ατυχήματος κ.λπ.),

5. Οικονομικά στοιχεία (τραπεζικοί λογαριασμοί, εκκαθαριστικά εφορίας κ.λπ.),

6. Στοιχεία οικογενειακής κατάστασης κ.ο.κ.

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΑΝΑΔΟΧΟΙ Δεδομένα προμηθευτών της Επιθεώρησης Εργασίας, εφόσον πρόκειται για φυσικά πρόσωπα ή για τους νόμιμους εκπροσώπους/αντιπροσώπους νομικών προσώπων. Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν:

1. Στοιχεία ταυτότητας και δημογραφικά (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο κ.λπ.),

2. Στοιχεία ασφάλισης (ΑΜΚΑ ή ΑΥΠΑ και λοιπά στοιχεία Μητρώου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης αν απαιτούνται),

3. Στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση έδρας, τηλέφωνο, email κ.λπ.),

4. Αντίγραφα Ποινικού Μητρώου

5. Επαγγελματικά στοιχεία

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΛΛΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Δεδομένα άλλων φυσικών προσώπων (π.χ. εκπροσώπων εργαζομένων / εργοδοτών) που επισκέπτονται υποδομές της Επιθεώρησης Εργασίας ή συνεργάζονται με αυτή.
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ (ΕΝΕΡΓΟΙ ΚΑΙ ΜΗ) / ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ Δεδομένα εργαζομένων στις υπηρεσίες της Επιθεώρησης Εργασίας, υπό οποιαδήποτε εργασιακή σχέση, καθώς και δεδομένα πρώην και υποψήφιων εργαζομένων, τα οποία τηρούνται σε υπηρεσιακούς φακέλους ή και τυχόν άλλων υπηρεσιών, για σκοπούς λειτουργίας της εργασιακής σχέσης τους. Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν:

1. Στοιχεία ταυτότητας και δημογραφικά (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο κ.λπ.),

2. Στοιχεία ασφάλισης (ΑΜΚΑ και λοιπά στοιχεία Μητρώου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης αν απαιτούνται),

3. Στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, email κ.λπ.),

4. Δεδομένα υγείας (ιατρικές βεβαιώσεις και γνωματεύσεις, στοιχεία αιμοδοσίας κ.λπ.),

5. Οικονομικά στοιχεία (τραπεζικοί λογαριασμοί, εκκαθαριστικά εφορίας, δήλωση περιουσιακής κατάστασης κ.λπ.),

6. Περιουσιακά στοιχεία (δήλωση περιουσιακής κατάστασης)

7. Στοιχεία οικογενειακής κατάστασης (βεβαιώσεις και πιστοποιητικά, αριθμός και στοιχεία τέκνων κ.ο.κ.)

Πίνακας 1. Οι κατηγορίες Υποκειμένων και των δεδομένων τους.

Σκοποί και Νόμιμες Βάσεις Επεξεργασίας

Η Επιθεώρηση Εργασίας, ως ελεγκτικός μηχανισμός, για τον έλεγχο της εφαρμογής της εργατικής νομοθεσίας, συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πολιτών (εργαζομένων, εργοδοτών) και άλλων φυσικών προσώπων τα οποία αναφέρθηκαν στην ανωτέρα παράγραφο και που κάνουν χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών – εφαρμογών και εν γένει συνεργατών του. Επί της αρχής, η Επιθεώρηση Εργασίας συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους κάτωθι σκοπούς με τις αντίστοιχες νόμιμες βάσεις επεξεργασίας:

ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΟΜΙΜΕΣ ΒΑΣΕΙΣ
Λειτουργία της Επιθεώρησης Εργασίας σε όλους τους τομείς αρμοδιοτήτων της, καθώς και μελέτη, εκμετάλλευση, διοίκηση, διαχείριση Συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών, εξοπλισμού, λογισμικού και υπηρεσιών αντίστοιχα. Συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση [αρθ. 6 §1 περ. γ) ΓΚΠΔ] ή/και

Εκτέλεση καθήκοντος προς το δημόσιο συμφέρον [αρθ. 6 §1 περ. ε) ΓΚΠΔ]

Ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των πολιτών στις συναλλαγές τους. Συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση [αρθ. 6 §1 περ. γ) ΓΚΠΔ] ή/και

Εκτέλεση καθήκοντος προς το δημόσιο συμφέρον [αρθ. 6 §1 περ. ε) ΓΚΠΔ]

Συνεργασία και διασύνδεση με αντίστοιχους φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση [αρθ. 6 §1 περ. γ) ΓΚΠΔ]
Διασφάλιση της διαλειτουργικότητας των Συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών με άλλους φορείς του δημοσίου τομέα. Συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση [αρθ. 6 §1 περ. γ) ΓΚΠΔ] ή/και

Εκτέλεση καθήκοντος προς το δημόσιο συμφέρον [αρθ. 6 §1 περ. ε) ΓΚΠΔ]

Ενοποίηση και διαχείριση του συνόλου της πληροφορίας στο χώρο της Εργασίας και της Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας. Συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση [αρθ. 6 §1 περ. γ) ΓΚΠΔ] ή/και

Εκτέλεση καθήκοντος προς το δημόσιο συμφέρον [αρθ. 6 §1 περ. ε) ΓΚΠΔ]

Παροχή συμβουλών προς άλλους για τα ως άνω θέματα. Συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση [αρθ. 6 §1 περ. γ) ΓΚΠΔ]

Εκτέλεση καθήκοντος προς το δημόσιο συμφέρον [αρθ. 6 §1 περ. ε) ΓΚΠΔ]

Παροχή προς κάθε υπηρεσία του Κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στατιστικών και άλλου τύπου πληροφοριών και αξιολογήσεων για τους τομείς της εργασίας και της Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία στην Ελλάδα. Συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση [αρθ. 6 §1 περ. γ) ΓΚΠΔ] ή/και

Εκτέλεση καθήκοντος προς το δημόσιο συμφέρον [αρθ. 6 §1 περ. ε) ΓΚΠΔ]

Μελέτη, ανάπτυξη, λειτουργία, εκμετάλλευση, διαχείριση και συντήρηση Συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση [αρθ. 6 §1 περ. γ) ΓΚΠΔ] ή/και

Εκτέλεση καθήκοντος προς το δημόσιο συμφέρον [αρθ. 6 §1 περ. ε) ΓΚΠΔ]

Εποπτεία των Τμημάτων Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων. Συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση [αρθ. 6 §1 περ. γ) ΓΚΠΔ] ή/και

Εκτέλεση καθήκοντος προς το δημόσιο συμφέρον [αρθ. 6 §1 περ. ε) ΓΚΠΔ]

Συλλογή, επεξεργασία, διασταύρωση και διαβίβαση στοιχείων της Φορολογικής Διοίκησης για την υποστήριξη και λειτουργία του πλαισίου των αρμοδιοτήτων του. Συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση [αρθ. 6 §1 περ. γ) ΓΚΠΔ] ή/και

Εκτέλεση καθήκοντος προς το δημόσιο συμφέρον [αρθ. 6 §1 περ. ε) ΓΚΠΔ]

Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων εικόνας με χρήση κλειστού κυκλώματος καμερών (CCTV), καθώς επίσης συλλογή και επεξεργασία δεδομένων ταυτοποίησης (λ.χ. αστυνομικό δελτίο ταυτότητας) από εξειδικευμένο προσωπικό φύλαξης, για την πρόσβαση σε συγκεκριμένους χώρους. Προστασία προσώπων και αγαθών σύμφωνα με την Οδηγία 1/2011 ΑΠΔΠΧ

Εκπλήρωση καθήκοντος προς το δημόσιο συμφέρον [αρθ. 6 §1 περ. ε) ΓΚΠΔ]

Συλλογή και επεξεργασία των αναγκαίων δεδομένων εργαζομένων ή/και υποψήφιων εργαζομένων και συνεργατών της Επιθεώρησης Εργασίας, για την δέουσα εξυπηρέτηση υφιστάμενων εργασιακών σχέσεων ή σχέσεων συνεργασίας ή την εξέταση ενδεχόμενης μελλοντικής συνεργασίας Εκτέλεση σύμβασης [αρθ. 6 §1 περ. β) ΓΚΠΔ] ή/και

 

Συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση [αρθ. 6 §1 περ. γ) ΓΚΠΔ] ή/και

Εκτέλεση καθήκοντος προς το δημόσιο συμφέρον και κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας [αρθ. 6 §1 περ. ε) ΓΚΠΔ]

Πίνακας 2. Οι κύριοι σκοποί και νόμιμες βάσεις επεξεργασίας.

Η αναφορά σε περισσότερες της μίας νόμιμων βάσεων επεξεργασίας, δεν έχει την έννοια ότι η Επιθεώρηση Εργασίας προβαίνει σε αλλαγή αυτών (lawful basis swapping) υποσκάπτοντας τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων, αλλά ότι υφίστανται περιπτώσεις που είναι εφαρμοστέες περισσότερες από μία νόμιμες βάσεις επεξεργασίας.

Περαιτέρω και καθότι η Επιθεώρηση Εργασίας, ως Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή, εντάσσεται στην Κεντρική Κυβέρνηση και ειδικότερα στους φορείς Κεντρικής Διοίκησης (σύμφωνα με το αρ. 14 του ν. 4270/2014, αλλά και το Μητρώο Υπηρεσιών και Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης), συνεφαρμόζεται μετά το πέρας μιας επεξεργασίας η περαιτέρω επεξεργασία για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον ή σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή στατιστικούς σκοπούς, η οποία δεν θεωρείται ασύμβατη με τους αρχικούς σκοπούς σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 1 περ. β’ και αρ. 89 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ.

Τέλος, η Επιθεώρηση Εργασίας δεν χρησιμοποιεί ως κύρια βάση επεξεργασίας τη συγκατάθεση των υποκειμένων των δεδομένων (είτε πρόκειται για απλά δεδομένα είτε για ειδικών κατηγοριών), σύμφωνα με τις συστάσεις της Ομάδας Εργασίας του αρ. 29 (πλέον Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων). Σε εξαιρετικές περιπτώσεις δύναται να ζητηθεί η συγκατάθεση των υποκειμένων ως νόμιμη βάση επεξεργασίας (π.χ. για την παροχή πρόσθετων υπηρεσιών), όταν η επεξεργασία δεν δύναται να συντελεστεί υπό διαφορετική νόμιμη βάση. Και σε αυτές τις περιπτώσεις τα υποκείμενα ενημερώνονται προγενεστέρως και κατάλληλα πριν να παράσχουν τη συγκατάθεσή τους και διατηρούν πλήρη δικαιώματα, μεταξύ άλλων και ανάκλησης της συγκατάθεσης.

Δικαιώματα Φυσικών Προσώπων

Τα φυσικά πρόσωπα έχουν το δικαίωμα να:

 1. Ενημερώνονται σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
 2. Aποκτούν πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τα αφορούν.
 3. Zητούν τη διόρθωση εσφαλμένων, ανακριβών ή τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
 4. Yποβάλλουν αίτημα για τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όταν δεν είναι πλέον απαραίτητα ή εάν η επεξεργασία είναι παράνομη. Εφόσον εφαρμόζεται ως νόμιμη βάση επεξεργασίας το αρ. 6 παρ. 1 περ. ε’ ΓΚΠΔ (επεξεργασία για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας και το αρ. 9 παρ. 2 περ. β’, ζ, ι) στις περισσότερες επεξεργασίες της Επιθεώρησης Εργασίας, το δικαίωμα διαγραφής είναι περιορισμένο και θα κριθεί κατά περίπτωση υπό τις νόμιμες προϋποθέσεις. Άλλωστε σύμφωνα με την αιτιολογική σκέψη 4 του ΓΚΠΔ, το δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι απόλυτο δικαίωμα· πρέπει να εκτιμάται σε σχέση με τη λειτουργία του στην κοινωνία και να σταθμίζεται με άλλα θεμελιώδη δικαιώματα, σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας.
 5. Εναντιώνονται στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή τους, υπό την επιφύλαξη του αρ. 21 παρ. 6 ΓΚΠΔ.
 6. Υποβάλλουν αίτημα για περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.
 7. Υποβάλουν καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αμπελόκηποι, τηλ. 210.647.5600, www.dpa.gr) ή στην εποπτική αρχή του κράτους μέλους της ΕΕ όπου διαμένουν ή εργάζονται ή στην εποπτική αρχή του τόπου της εικαζόμενης παράβασης.

Επικοινωνία Φυσικών Προσώπων

Τα ανωτέρω δικαιώματα καθώς και κάθε δικαίωμα σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα, ασκούνται κατόπιν γραπτής αίτησης που κατατίθεται σε οποιοδήποτε σημείο που είναι προσβάσιμο από το κοινό, ή μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας, αποστέλλοντας  μήνυμα  στο dpo@yeka.gr και εξετάζεται και από τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, ο οποίος έχει οριστεί από την Επιθεώρησης Εργασίας.

Επικοινωνία με Υπεύθυνο Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων

Αρχές επεξεργασίας

Η Επιθεώρηση Εργασίας τηρεί τις αρχές που διέπουν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (άρθρο 5 ΓΚΠΔ):

 1. Υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο σε σχέση με το υποκείμενο των δεδομένων («νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια»).
 2. Συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς· η περαιτέρω επεξεργασία για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον ή σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή στατιστικούς σκοπούς δεν θεωρείται ασύμβατη με τους αρχικούς σκοπούς σύμφωνα με το άρθρο 89 παράγραφος 1 («περιορισμός του σκοπού»).
 3. Είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία («ελαχιστοποίηση των δεδομένων»).
 4. Είναι ακριβή και, όταν είναι αναγκαίο, επικαιροποιούνται· πρέπει να λαμβάνονται όλα τα εύλογα μέτρα για την άμεση διαγραφή ή διόρθωση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία είναι ανακριβή, σε σχέση με τους σκοπούς της επεξεργασίας («ακρίβεια»).
 5. Διατηρούνται υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να αποθηκεύονται για μεγαλύτερα διαστήματα, εφόσον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς, σύμφωνα με το άρθρο 89 παράγραφος 1 και εφόσον εφαρμόζονται τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που απαιτεί ο παρών κανονισμός για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων («περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης»).
 6. Υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά, με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων («ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα»).

Αρχείο των δραστηριοτήτων επεξεργασίας

Για την Επιθεώρηση Εργασίας τηρείται αρχείο των δραστηριοτήτων επεξεργασίας για τις οποίες είναι υπεύθυνο. Το εν λόγω αρχείο περιλαμβάνει όλες τις ακόλουθες πληροφορίες:

 1. το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου επεξεργασίας και, κατά περίπτωση, του από κοινού υπευθύνου επεξεργασίας, του εκπροσώπου του υπευθύνου επεξεργασίας και του υπευθύνου προστασίας δεδομένων,
 2. τους σκοπούς της επεξεργασίας,
 3. περιγραφή των κατηγοριών υποκειμένων των δεδομένων και των κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
 4. τις κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους πρόκειται να γνωστοποιηθούν ή γνωστοποιήθηκαν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, περιλαμβανομένων των αποδεκτών σε τρίτες χώρες ή διεθνείς Οργανισμούς,
 5. όπου συντρέχει περίπτωση, τις διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό, συμπεριλαμβανομένων του προσδιορισμού της εν λόγω τρίτης χώρας ή του διεθνούς Οργανισμού και, σε περίπτωση διαβιβάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 49 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, της τεκμηρίωσης των κατάλληλων εγγυήσεων,
 6. όπου είναι δυνατό, τις προβλεπόμενες προθεσμίες διαγραφής των διαφόρων κατηγοριών δεδομένων,
 7. όπου είναι δυνατό, γενική περιγραφή των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας που αναφέρονται στο άρθρο 32 παράγραφος 1.

Ασφάλεια δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Λαμβάνοντας υπόψη τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας, καθώς και τους κινδύνους διαφορετικής πιθανότητας επέλευσης και σοβαρότητας για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων, η Επιθεώρηση Εργασίας εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζει και να μπορεί να αποδεικνύει ότι η επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, υιοθετώντας και εφαρμόζοντας ολιστική πολιτική ασφάλειας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Κατά την εκτίμηση του ενδεδειγμένου επιπέδου ασφάλειας λαμβάνονται ιδίως υπόψη οι κίνδυνοι που απορρέουν από την επεξεργασία, ιδίως από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, άνευ αδείας κοινολόγηση ή προσπέλαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία.

Για την αποτροπή περίπτωσης παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η Επιθεώρηση Εργασίας έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει πολιτική κατά επιθέσεων στα πληροφοριακά συστήματα που διαθέτει και διαχειρίζεται, καθώς και συγκεκριμένη πολιτική διαχείρισης τυχόν περιστατικών παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Κατάρτιση προσωπικού

Η Επιθεώρηση Εργασίας αποδέχεται ότι η προστασία των δεδομένων  προσωπικού χαρακτήρα προϋποθέτει την ευαισθητοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού του σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Στην κατεύθυνση αυτή, αποδέχεται την υιοθέτηση και εφαρμογή των εξής αρχών:

 1. Προσανατολισμό της δέουσας εκπαίδευσης με εκμετάλλευση των Πρακτικών της Ορθής Πληροφόρησης (Fair Information Practices-FIP), που συμπυκνώνουν ένα σύνολο προτύπων που διέπουν τη συλλογή και χρήση των προσωπικών δεδομένων και την αντιμετώπιση θεμάτων ιδιωτικότητας και ακρίβειας.
 2. Η Επιθεώρηση Εργασίας επιδιώκει την εκ μέρους του ανθρώπινου δυναμικού του συνειδητοποίηση βασικών εννοιών προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Τροποποίηση

Η παρούσα πολιτική ενδέχεται να χρειαστεί τροποποίηση σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Σε περίπτωση που η τροποποίηση των υπόψη όρων είναι τέτοιας φύσης και έκτασης, ώστε να μην καλύπτεται από τους ανωτέρω όρους επεξεργασίας δεδομένων, η Επιθεώρηση Εργασίας θα δημοσιοποιήσει την νέα έκδοση της πολιτικής.

Μετάβαση στο περιεχόμενο