Αφερεγγυότητα Εργοδότη

Αφερεγγυότητα Εργοδότη

Αφερεγγυότητα Εργοδότη

Αφερεγγυότητα Εργοδότη

Επιστροφή

Αφερέγγυος εργοδότης είναι το φυσικό ή το νομικό πρόσωπο που περιέρχεται σε κατάσταση πτώχευσης με τη δημοσίευση σχετικής απόφασης του αρμόδιου δικαστηρίου, με την οποία προσδιορίστηκε η ημέρα παύσης των πληρωμών και κηρύχθηκε σε πτώχευση. Αν η επιχείρηση του εργοδότη συνεχίζει να λειτουργεί παρά την κήρυξη αυτού σε πτώχευση, τότε ο εργοδότης δεν θεωρείται αφερέγγυος.

Ένας εργοδότης θεωρείται ότι βρίσκεται σε κατάσταση αφερεγγυότητας, όταν (αρθ. 1, Π.Δ. 40/2007):

  1. έχει περιέλθει σε κατάσταση παύσης ή αναστολής των πληρωμών του και είτε κηρύσσεται σε πτώχευση με απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου, είτε διαπιστωνεται ότι η επιχείρηση έκλεισε οριστικά και ότι λόγω ανεπάρκειας του ενεργητικού δεν συντρέχει λόγος κινήσης της διαδικασίες πτωχεύσης. Ως ημερομηνία επέλευσης της αφερεγγυότητας θεωρείται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης για κίνηση της πτωχευτικής διαδικασίας,
  2. πρόκειται για επιχείρηση που υποβάλλεται στην ειδική εκκαθάριση του άρθρου του Ν. 1386/1983, του άρθρου 46 του Ν. 1892/1990 και του άρθρου 14 του Ν. 2000/1991,
  3. πρόκειται για ασφαλιστική επιχείρηση της οποίας η άδεια λειτουργίας ανακλήθηκε με  απόφαση του αρμόδιου Υπουργού, λόγω παράβασης διατάξεων της ασφαλιστικής νομοθεσίας και τίθεται σε ασφαλιστική εκκαθάριση (αναγκαστική) σύμφωνα με το άρθρο 12α του Ν.Δ. 400/1970,
  4. η επιχείρηση του τέθηκε ύστερα από προβλεπόμενη από το νόμο διαδικασία, σε εκκαθάριση με σκοπό την ικανοποίηση των απαιτήσεων των δανειστών της και με αποτέλεσμα την λύση της εργασίας με τους μισθωτούς της.

Ειδικός Λογαριασμός Πληρωμής Μισθών

Στον Ο.Α.Ε.Δ. έχε συσταθεί και λειτουργεί «Αυτοτελής Λογαριασμός» προστασίας των εργαζομένων από την αφερεγγυότητα του εργοδότη. Σκοπός του Λογαριασμού είναι η πληρωμή ανεξόφλητων αποδοχών, που προέρχονται από σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας, αφορούν περίοδο έως τρεις (3) μήνες και εμπίπτουν στο εξάμηνο που προηγείται της υποβολής της αίτησης ή της δήλωσης για κήρυξη πτώχευσης.

Τα διαδικαστικά θέματα σχετικά με τη λειτουργία και διαχείριση του παραπάνω λογαριασμού, την πληρωμή των ανεξόφλητων αποδοχών, τα δικαιολογητικά, την άσκηση του δικαιώματος, την επίλυση των διαφορών κ.λ.π. ρυθμίζονται απο τα Π.Δ. 1/1990, Π.Δ. 151/1999 και Π.Δ. 40/2007.

Μετάβαση στο περιεχόμενο