Υπεύθυνος Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α.)

Υπεύθυνος Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α.)

Γνωστοποίηση Ανάθεσης Καθηκόντων Υπευθύνου Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α.)

Γνωστοποίηση Ανάθεσης Καθηκόντων Υπευθύνου Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α.)

Επιστροφή
Σύμφωνα  με την παρ. 1 του άρθρου 25 του Ν.4990/2022, οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα με πενήντα (50) έως διακόσιους σαράντα εννέα (249) εργαζομένους οφείλουν να συμμορφωθούν με την υποχρέωση θέσπισης εσωτερικού διαύλου αναφοράς,  έως τη 17η Δεκεμβρίου 2023 και να ενημερώσουν σχετικά, εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από τη συμμόρφωση, την Επιθεώρηση Εργασίας.
Στις ψηφιακές υπηρεσίες της Επιθεώρησης Εργασίας (https://apps.sepenet.gr/portal/login) διατίθεται η σχετική φόρμα γνωστοποίησης Υ.Π.Π.Α.
Μετάβαση στο περιεχόμενο