Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (ΣΣΕ)

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (ΣΣΕ)

ΓενικάΕίδη Συλλογικών Συμβάσεων ΕργασίαςΙκανότητα Σύναψης Σ.Σ.Ε.- Νομιμοποίηση εκπροσώπωνΙσχύς Συλλογικής Σύμβασης ΕργασίαςΔέσμευση από Σ.Σ.Ε.Χρόνος Ισχύος Σ.Σ.Ε.Συρροή Σ.Σ.Ε.

Γενικά

Επιστροφή

Με τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (Σ.Σ.Ε.) οι οποίες συμφωνούνται εγγράφως μεταξύ, των συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών ή μεταξύ συνδικαλιστικής οργάνωσης εργαζομένων και εργοδότη, καθορίζονται οι όροι αμοιβής και εργασίας και οι μεταξύ των συμβαλλομένων αμοιβαίες υποχρεώσεις. Το περιεχόμενο των Σ.Σ.Ε. καθορίζεται έπειτα από διαπραγματεύσεις των συμβαλλόμενων μερών. Σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων, τα μέρη δύνανται, υπό τους όρους του νόμου, να προσφύγουν στον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας (Ο.ΜΕ.Δ.) για υπηρεσίες μεσολάβησης/διαιτησίας. Σε περίπτωση έκδοσης Διαιτητικής Απόφασης (Δ.Α.) αυτή εξομοιώνεται και έχει την ίδια ισχύ με τις Σ.Σ.Ε.

Με τις Σ.Σ.Ε. θεσπίζονται κατά κανόνα ευμενέστεροι όροι εργασίας από τους προβλεπόμενους στις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Οι όροι και η διαδικασία σύναψης Σ.Σ.Ε. διέπονται από τον Ν.1876/1990, όπως έχει τροποποιηθεί με τους Νόμους 3899/2010, 4024/2011, 4046/2012, 4093/2012, 4475/2017 και 4635/2019.

Μετάβαση στο περιεχόμενο