Εθελοντισμός

Εθελοντισμός

Εθελοντισμός

Εθελοντισμός

Επιστροφή

Από τον συνδυασμό των άρθρων 648 και 652 του ΑΚ προκύπτει ότι σύμβαση εξαρτημένης εργασίας υπάρχει όταν ο μισθωτός παρέχει την εργασία του με μισθό, (αδιάφορα με τον τρόπο που αυτός καθορίζεται και καταβάλλεται) και υποβάλλεται έναντι εκείνου προς τον οποίο παρέχεται αυτή (εργοδότη) σε νομική εξάρτηση, η οποία εκδηλώνεται με το δικαίωμα του εργοδότη να ασκεί εποπτεία και έλεγχο στην παροχή γενικά της εργασίας χωρίς όμως να είναι απαραίτητη και η συνήθως υπάρχουσα οικονομική εξάρτηση.

Την έννοια της εξάρτησης δεν καθορίζει διάταξη νόμου, αλλά την έχει επεξεργαστεί και καθορίσει τόσο η θεωρία όσο και η δικαστηριακή νομολογία.

Έτσι, εάν στην πράξη ο εργαζόμενος υπόκειται κατά την εκτέλεση της εργασίας του στην εποπτεία, τον έλεγχο και στις δεσμευτικές οδηγίες του εργοδότη κυρίως ως προς τον τόπο, τον χρόνο και τον τρόπο αυτής, καθώς και ως προς την εν γένει επιμελή εκπλήρωση της εργασίας του, τότε βάσει της δικαστηριακής νομολογίας, θεωρείται ότι υποκρύπτεται σύμβαση εξαρτημένης εργασίας.

Ως οικονομική εξάρτηση νοείται η απασχόληση του μισθωτού για λογαριασμό άλλου προσώπου (εργοδότη) προς όφελος του οποίου η εργασία του παράγει οικονομικό αποτέλεσμα, με καταβολή αντιμισθίας, χωρίς να έχει σημασία ο τρόπος της αμοιβής του.

Βάσει της σχετικής νομολογίας, οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας εφαρμόζονται μόνο όταν πρόκειται για συμβάσεις παροχής εξαρτημένης εργασίας. Οι λοιπές εργασιακές σχέσεις ιδιωτικού δικαίου ρυθμίζονται από ειδικές διατάξεις του ιδιωτικού δικαίου που αφορούν σε αυτές κατά περίπτωση.

Σχέση εθελοντικής εργασίας συνάπτεται όταν τα μέρη συμφωνήσουν ρητώς ή σιωπηρώς ότι το ένα θα παρέχει εργασία στο άλλο για ορισμένο ή αόριστο χρόνο, χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα προς εκπλήρωση όχι νομικής υποχρέωσης αλλά στα πλαίσια οικογενειακού ή συγγενικού δεσμού που συνδέει τα μέρη, λόγω φιλίας ή μνηστείας, λόγω ηθικού καθήκοντος ή από λόγους ιδεολογικούς, πολιτικούς κ.α. ή για λόγους διαπαιδαγώγησης ή για φιλανθρωπικούς ή θρησκευτικούς σκοπούς ή για την ικανοποίηση των ίδιων ψυχικών αναγκών του παρέχοντα εργασία ή της παροχής εργασίας από τους τροφίμους των φυλακών ή της παροχής εργασίας για την ηθική βελτίωση του απασχολούμενου κ.α.

Στις περιπτώσεις αυτές η σχέση μεταξύ του παρέχοντα την εργασία με τον δέκτη αυτής δε θεωρείται, κατ’ αρχήν, σχέση εξαρτημένης εργασίας και ως εκ τούτου δεν εφαρμόζονται επ’ αυτής οι κανόνες εργατικού δικαίου, εκτός από εκείνους που μπορούν να προσαρμοστούν στην ιδιομορφία της περίπτωσης, όπως λόγου χάρη εκείνες που αφορούν στην υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων.

Ειδικότερα, για τη διαπίστωση ύπαρξης ή μη σχέσης εθελοντικής εργασίας συνεκτιμώνται κυρίως τα εξής στοιχεία: το είδος και η διάρκεια της εργασίας, η νομική φύση και η δραστηριότητα του εργοδότη, οι κοινωνικές ιδιότητες του δότη της εργασίας, καθώς επίσης τα κίνητρα του για την παροχή της εργασίας. Πρωταρχικό επίσης κριτήριο για το χαρακτηρισμό μιας σύμβασης αποτελεί και το ποια είναι η κυρίαρχη βούληση των μερών.

Σε περίπτωση αμφισβήτησης το δικαστήριο κρίνει, εκτιμώντας το σύνολο των πραγματικών περιστατικών της συγκεκριμένης κάθε φορά περίπτωσης, χωρίς να δεσμεύεται απ` το χαρακτηρισμό που έδωσαν σ` αυτή οι διάδικοι.

Μετάβαση στο περιεχόμενο