Γενικά

Γενικά

Γενικά

Γενικά

Επιστροφή

Το ισχύον νομικό καθεστώς, που αφορά στις οδικές μεταφορές και κυρίως στα χρονικά όρια εργασίας των απασχολουμένων οδηγών, αποτελεί έναν συγκερασμό του εθνικού και του ευρωπαϊκού δικαίου, ενώ εξακολουθεί να ισχύει η αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης για τον εργαζόμενο (Β.Δ. 28.1/4.2.1938, Π.Δ. 167/2006, Υ.Α. 51266/1975 όπως ισχύει και Κανονισμοί (ΕΟΚ) 3821/1985 και (ΕΚ) 561/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου).

Οι διατάξεις αυτές αποσκοπούν κυρίως στην προστασία των εργαζομένων από την καταπόνηση κατά την παροχή εργασίας, καθώς και στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στον κλάδο.

Ως χρόνος εργασίας νοείται κάθε περίοδος από την έναρξη έως τη λήξη της εργασίας, εντός της οποίας ο μετακινούμενος εργαζόμενος ευρίσκεται στη θέση εργασίας του, στη διάθεση του εργοδότη και ασκεί τα καθήκοντα ή τις δραστηριότητές του, ήτοι ο χρόνος που αφιερώνεται σε κάθε δραστηριότητα οδικής μεταφοράς.

Οι δραστηριότητες αυτές περιλαμβάνουν ειδικότερα:

  1. οδήγηση,
  2. φόρτωση και εκφόρτωση,
  3. συνδρομή των επιβατών κατά την επιβίβαση και αποβίβασή τους από τα οχήματα,
  4. καθαρισμό και τεχνική συντήρηση των οχημάτων,
  5. όλες τις άλλες εργασίες που αποσκοπούν στην ασφάλεια του οχήματος, του φορτίου και των επιβατών ή στην εκπλήρωση των νόμιμων ή κανονιστικών υποχρεώσεων που συνδέονται άμεσα με τη διεξαγόμενη μεταφορά, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου της φόρτωσης και εκφόρτωσης, των διοικητικών διατυπώσεων με την αστυνομία, τα τελωνεία, τις υπηρεσίες μετανάστευσης κ.λπ., (αρθ.3, Π.Δ. 167/2006).

Επίσης, ως μετακινούμενος εργαζόμενος νοείται κάθε εργαζόμενος, ο οποίος ανήκει στο μετακινούμενο προσωπικό, συμπεριλαμβανομένων των ασκουμένων και των μαθητευομένων, και ο οποίος είναι στην υπηρεσία μιας επιχείρησης που εκτελεί, για λογαριασμό τρίτου ή για ίδιο λογαριασμό, οδικές μεταφορές επιβατών ή εμπορευμάτων (αρθ.3, Π.Δ. 167/2006).

Τέλος, θέση εργασίας είναι:

  • ο τόπος όπου βρίσκεται η βασική εγκατάσταση της επιχείρησης στην οποία εκτελεί καθήκοντα ο διενεργών κινητές δραστηριότητες οδικών μεταφορών, καθώς και οι διάφορες δευτερεύουσες εγκαταστάσεις της, είτε αυτές συμπίπτουν είτε όχι με την έδρα της επιχείρησης ή τις βασικές της εγκαταστάσεις,
  • το όχημα το οποίο χρησιμοποιεί ο εκτελών κινητές δραστηριότητες οδικών μεταφορών όταν εκτελεί καθήκοντα και
  • κάθε άλλος χώρος όπου εκτελούνται οι δραστηριότητες που συνδέονται με τη διενέργεια της μεταφοράς (αρθ.3, Π.Δ. 167/2006).

Μετάβαση στο περιεχόμενο