Φορτηγά Αυτοκίνητα

Φορτηγά Αυτοκίνητα

Χρονικά Όρια Απασχόλησης Οδηγών Φορτηγών ΑυτοκινήτωνΗμερήσιο Βιβλίο ΔρομολογίωνΤαχογράφος

Ημερήσιο Βιβλίο Δρομολογίων

Επιστροφή

Οι ιδιοκτήτες των φορτηγών αυτοκινήτων ή οι εκπρόσωποι τους υποχρεούνται να εφοδιάζουν τους οδηγούς με βιβλίο δρομολογίων, το οποίο αποτυπώνει τα χρονικά όρια εργασίας των οδηγών (αρθ. 4, Β.Δ. 28.1/4.2.1938, όπως διαμορφώθηκε με αρθ. 2, Π.Δ. 882/1980 και αντικαταστάθηκε με  αρθ. 1, Π.Δ. 93/1986).

Μετά την έκδοση του του Ν. 4093/2012, το βιβλίο δρομολογίων δεν χρειάζεται πλέον θεώρηση από την οικεία Επιθεώρηση Εργασίας (υποπαρ. ΙΑ13, αρθ. 1). Υπεύθυνος για την τήρηση και τη σωστή συμπλήρωση του βιβλίου δρομολογίων είναι ο οδηγός του φορτηγού αυτοκινήτου. Το βιβλίο φυλάσσεται εντός του αυτοκινήτου και επιδεικνύεται ανά πάσα στιγμή στα ελεγκτικά όργανα (αρθ. 4, Β.Δ. 28.1/4.2.1938).

Το βιβλίο δρομολογίων, πρέπει να έχει τόσες σελίδες ώστε ο αριθμός τους να επαρκεί για απασχόληση τουλάχιστον τριών (3) μηνών.

Περαιτέρω, με την Υ.Α. 1173/1980 καθορίσθηκαν τα βασικά στοιχεία που καταγράφονται στο εν λόγω βιβλίο και αφορούν την απασχόληση των οδηγών.

Συγκεκριμένα, στο βιβλίο δρομολογίων περιλαμβάνονται τα στοιχεία της επιχείρησης (επωνυμία διεύθυνση), ο αριθμός κυκλοφορίας του φορτηγού, η ημερομηνία και τα στοιχεία του οδηγού (ονοματεπώνυμο και αριθμός διπλώματος), ενώ καταγράφονται αναλυτικά:

 • Οι ώρες έναρξης και λήξης της εργασίας
 • Η αφετηρία ή ο σταθμός διανυκτέρευσης
 • Η ώρα εκκίνησης
 • Ο τόπος προορισμού
 • Το είδος του φορτίου
 • Η ώρα άφιξης
 • Η χρονική διάρκεια τυχόν βλάβης
 • Ο χρόνος αναμονής (πιάτσα)
 • Η συνολική ημερησία απασχόληση του προσωπικού

Με τη λήξη της εργασίας ο οδηγός παραλαμβάνει το ένα απο τα δύο φύλλα του ημερήσιου βιβλίου δρομολογίων και το άλλο παραμένει στο στέλεχος και φυλάσσεται στην επιχείρηση επί διετία (από την τελευταία εγγραφή).

 Τέλος, η υποχρέωση τήρησης του βιβλίου δρομολογίων δεν εφαρμόζεται όταν τα φορτηγά αυτοκίνητα οδηγούνται:

 1. από τους ιδιοκτήτες ή συνιδιοκτήτες τους, καθώς και από μέλη της οικογένειάς τους,
 2. από τους εργαζόμενους με σχέση ή σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που δεν έχουν προσληφθεί ούτε απασχολούνται στον εργοδότη με την ειδικότητα του οδηγού, αλλά με ειδικότητα άλλη, η άσκηση του έργου της οποίας υποβοηθείται από την οδήγηση φορτηγού αυτοκινήτου (αρθ.21, Ν. 3144/2003).
Μετάβαση στο περιεχόμενο