Γενικές Έννοιες

Γενικές Έννοιες

Εξαρτημένη Εργασία και Άλλα Είδη ΣυμβάσεωνΗ Διάρκεια της ΣύμβασηςΤρόπος Σύναψης της Εργασίας

Τρόπος Σύναψης της Εργασίας

Επιστροφή

Η κατάρτιση της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας γίνεται κατά κανόνα άτυπα, με μόνη την σύμπτωση της βούλησης των δύο μερών, του εργοδότη και του εργαζόμενου. Μπορεί να καταρτισθεί είτε εγγράφως με ιδιωτικό έγγραφο, είτε προφορικά ή και σιωπηρά με την παροχή της εργασίας από το μισθωτό και την αποδοχή της από τον εργοδότη ή τον αντιπρόσωπό του.

Εντούτοις, υπάρχουν ορισμένες κατηγορίες ατομικών συμβάσεων εργασίας όπου ρητώς από το νόμο απαιτείται να συνάπτονται με ορισμένο τύπο π.χ. ατομική σύμβαση εξαρτημένης εργασίας εκ περιτροπής ή μερικής απασχόλησης.

Ενημέρωση εργαζομένων για τους όρους της σύμβασης εργασίας τους

Ανεξαρτήτως αν η σύμβαση εργασίας καταρτίστηκε προφορικά ή γραπτά, ο εργοδότης υποχρεούται, σύμφωνα με το Π.Δ. 156/1994, να γνωστοποιήσει στον εργαζόμενο τους ουσιώδεις όρους της σύμβασης ή σχέσης εργασίας.

Συγκεκριμένα η ενημέρωση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:

  1. τα στοιχεία ταυτότητας των συμβαλλομένων μερών.
  2. τον τόπο παροχής εργασίας, την έδρα της επιχείρησης ή τη διεύθυνση κατοικίας του εργοδότη.
  3. την θέση ή την ειδικότητα του εργαζομένου, το βαθμό του, την κατηγορία απασχόλησής του και το αντικείμενο εργασίας του.
  4. την ημερομηνία έναρξης της σύμβασης εργασίας ή της σχέσης εργασίας και τη διάρκεια αυτής, αν καταρτίζεται για ορισμένο χρόνο.
  5. τη διάρκεια της άδειας με αποδοχές που δικαιούται ο εργαζόμενος καθώς και τον τρόπο και χρόνο χορήγησής της.
  6. το ύψος της αποζημίωσης που οφείλεται και τις προθεσμίες που πρέπει να τηρούν εργοδότης και εργαζόμενος, σύμφωνα µε την ισχύουσα νομοθεσία, σε περίπτωση λύσεως της σύμβασης εργασίας ή της σχέσης εργασίας µε καταγγελία.
  7. τις πάσης φύσεως αποδοχές που δικαιούται ο εργαζόμενος και την περιοδικότητα καταβολής τους.
  8. τη διάρκεια της κανονικής ημερήσιας και εβδομαδιαίας απασχόλησης του εργαζόμενου.
  9. αναφορά της συλλογικής ρύθμισης που έχει εφαρμογή και καθορίζει τους ελάχιστους όρους αμοιβής και εργασίας του εργαζόμενου.

Η πληροφόρηση για τα στοιχεία 5, 6, 7 και 9 μπορεί να γίνεται και με παραπομπή στις ισχύουσες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.

Η υποχρέωση αυτή του εργοδότη αφορά όλους τους εργαζόμενους, οι οποίοι απασχολούνται με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας, με μόνη εξαίρεση αυτούς των οποίων η συνολική διάρκεια απασχόλησης δεν υπερβαίνει τον ένα μήνα και τους εργαζόμενους σε μη συστηματικές αγροτικές απασχολήσεις.

Η ενημέρωση γίνεται με παράδοση στον εργαζόμενο, δύο μήνες το αργότερο από την έναρξη της εργασίας του, γραπτής σύμβασης εργασίας ή άλλου εγγράφου, υπό τον όρο ότι αυτό θα περιλαμβάνει τους ουσιώδεις όρους της σύμβασης ή σχέσης εργασίας. Αν η σύμβαση ή σχέση εργασίας για οποιοδήποτε λόγο διαρκέσει λιγότερο από δύο μήνες, το ανωτέρω έγγραφο παραδίδεται στον εργαζόμενο κατά τη λήξη της.

Για κάθε μεταβολή των στοιχείων της συμβάσεως εργασίας, ο εργοδότης πρέπει να συντάσσει σχετικό έγγραφο και να το κοινοποιεί στον εργαζόμενο το αργότερο μέσα σε ένα μήνα από την πραγματοποίηση της μεταβολής. Η ενημέρωση αυτή δεν είναι υποχρεωτική σε περίπτωση που τροποποιούνται διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.

Η παράλειψη του εργοδότη να χορηγεί στον εργαζόμενο έγγραφο με το οποίο να γνωστοποιούνται οι ουσιώδεις όροι εργασίας, δεν συνεπάγεται ακυρότητα της σύμβασης εργασίας, επιφέρει όμως κυρώσεις στον εργοδότη.

Μετάβαση στο περιεχόμενο